Regulamin świetlicy szkolnej

Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza

w Gliwicach, ul. Tarnogórska 59

 

§ 1

Podstawa prawna funkcjonowania świetlicy szkolnej

1.Podstawą do funkcjonowania świetlicy szkolnej jest:

·       Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004r. Nr 256, poz. 2572 art.67ust.1 pkt 3) z późn. zm.

·        Rozporządzenia MENiS z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001r. nr 61, poz. 624. § 7 ust.1 załącznika nr 2 , § 9 ust. 1 załącznika nr 3 ) z późn. zm.

 

§ 2

 

Postanowienia ogólne

 

1.    Świetlica prowadzona jest przez szkołę dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 7 w Gliwicach.

2.    Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo – opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz w programie wychowawczym szkoły.

3.    W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy, tygodniowego rozkładu zajęć  i ramowego planu dnia opracowanego w oparciu o roczny plan pracy szkoły.

 

 

 

 

 

 

§ 3

 

Cele i zadania świetlicy

 

Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie zorganizowanej opieki wychowawczej uczniom przed lub po zajęciach szkolnych oraz stworzenie im optymalnych warunków rozwoju.

Z ogólnego celu wynikają zadania szczegółowe świetlicy szkolnej takie jak:

1.    Zapewnienie uczniom opieki w godzinach: przed lub po lekcjach.

2.    Organizowanie zespołowej nauki, wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce.

3.    Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u wychowanków właściwej postawy społeczno – moralnej (odpowiednie zachowanie się w szkole, domu i środowisku lokalnym).

4.    Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie wolnego czasu, wyrobienie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy na świeżym powietrzu.

5.    Prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas, a także logopedą, pedagogiem i psychologiem szkolnym celem rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych.

6.    Ujawnianie i rozwijanie zamiłowań, zainteresowań i uzdolnień uczniów.

7.    Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa podczas pobytu w świetlicy.

8.    Upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny osobistej i czystości oraz dbałości o zdrowie.

9.     Rozwijanie samodzielności i samorządności.

10.                        Kształtowanie umiejętności współżycia w grupie i podejmowania zadań zespołowych.

11.                        Współpraca z biblioteką szkolną w celu uwrażliwiania na kulturę i nabycie nawyku korzystania z książek.

12.                        Wyrabianie spostrzegawczości, ćwiczenie umiejętności logicznego myślenia, pobudzenie wyobraźni, wyrabianie wrażliwości estetycznej.

13.                        Nabywanie i rozwijanie nowych umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych, panowanie nad emocjami i ponoszenia odpowiedzialności za własne czyny.

14.                        Wdrażanie do utrzymywania porządku w czasie zajęć i zabaw oraz po ich zakończeniu.

15.                        Organizowanie dożywiania dla uczniów, w tym zakwalifikowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

 

 

§ 4

Dokumentacja

 

W świetlicy prowadzona jest następująca dokumentacja:

1.     Roczny plan pracy opiekuńczo – wychowawczej świetlicy szkolnej.

2.     Dziennik zajęć.

3.     Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy.

4.     Ewidencja obecności wychowanków świetlicy.

5.     Zeszyt obecności na obiadach.

6.     Ramowy rozkład dnia.

7.     Regulamin Świetlicy Szkolnej.

8.     Kronika świetlicy.

9.     Sprawozdania okresowe (dwa razy w roku jako podsumowanie pracy semestralnej).

10.                        Strona internetowa.

§ 5

Ramowy plan dnia pracy świetlicy

Godzina

Tematyka zajęć

700 - 800

Schodzenie się dzieci, rozmowy indywidualne. Zajęcia własne.

800 - 900

Gry i zabawy tematyczne.

900 – 1130

Zajęcia programowe i rozwijające zainteresowania dzieci.

1130 – 1340

Przygotowanie do obiadu. Obiad. Zajęcia własne.

1340 - 1400

Zajęcia programowe. Głośne czytanie literatury dla dzieci. Zajęcia relaksacyjne.

1400 - 1500

Odrabianie zadań domowych.

1500 - 1600

Zajęcia programowe.

1600 – 1630

Gry i zabawy relaksujące lub terapeutyczne. Zajęcia indywidualne. Rozchodzenie się do domów.

§ 6

Kodeks  świetlicy – prawa i obowiązki uczniów                      

1.     Kodeks świetlicy obowiązuje każdego wychowanka świetlicy.

2.     Każdorazowo, uczeń przychodzący do świetlicy zgłasza się do wychowawcy świetlicy.

3.     Uczeń ma obowiązek informowania wychowawcy świetlicy o każdorazowym, nawet krótkotrwałym oddaleniu się z pomieszczenia świetlicy.

4.     Uczeń ma prawo uczestniczyć we wszystkich zajęciach organizowanych przez wychowawców świetlicy.

5.     Wychowankowie mogą rozwijać swoje uzdolnienia i zainteresowania oraz reprezentować świetlicę i szkołę w konkursach.

6.     Dzieci przebywające w świetlicy szkolnej zostają zapoznane z zasadami BHP oraz sygnalizacją przeciwpożarową przez wychowawców świetlicy.

7.     Dzieci korzystające ze świetlicy szkolnej mają obowiązek dbać i szanować wyposażenie świetlicy oraz  jej pomieszczenie.

8.     Dzieci nie powinny przeszkadzać nauczycielom podczas prowadzenia zajęć oraz innym dzieciom  w czasie odrabiania zadań domowych.

9.     Uczniowie powinni wypełniać wszystkie polecenia wychowawców.

10.                        Dzieci powinny używać na co dzień form grzecznościowych takich jak: dzień dobry, do widzenia, proszę, dziękuję, przepraszam.

11.                        W świetlicy dzieci nie mogą korzystać z telefonów komórkowych, MP4 oraz innych przedmiotów przyniesionych z domu.

12.                        Za zaginione telefony, MP4 i inne urządzenia techniczne świetlica nie ponosi odpowiedzialności.

13.                        Odbieranie dzieci ze świetlicy szkolnej odbywa się według procedur określonych w § 17.

14.                        Za wszelkie zniszczenia powstałe z winy dziecka odpowiedzialność materialną ponoszą jego rodzice, bądź prawni opiekunowie.

 

§ 7

Nagrody i wyróżnienia

Dla uczniów uczęszczających do świetlicy przewiduje się następujące wyróżnienia i nagrody.

 Wyróżnienia:

1.    Wyróżnienie wobec wszystkich dzieci przez wychowawcę świetlicy.

2.    Pochwała przekazana rodzicom lub prawnym opiekunom.

3.    Drobny upominek np. plan lekcji, naklejka.

Nagrody:

1.    Pochwała udzielona w obecności wychowawcy klasy.

2.    Pochwała dyrektora szkoły w obecności społeczności świetlicowej.

3.    List pochwalny do rodziców lub prawnych opiekunów.

4.    Podniesienie oceny  zachowania.

5.    Nagroda rzeczowa i dyplom na zakończenie roku szkolnego.

 § 8

Kary

Za nieprzestrzeganie zasad dobrego wychowania, naruszanie Regulaminu, dla uczestnika świetlicy przewidziane są następujące kary:

1.    Wpis do zeszytu kontaktów wychowawczych szkoły z rodzicami.

2.    Upomnienie, nagana udzielona przez wychowawcę w obecności wszystkich uczniów uczęszczających do świetlicy.

3.    Nagana udzielona w obecności wychowawcy klasy.

4.    Korzystanie tylko z wyznaczonych przez wychowawcę świetlicy zabawek.

5.    Nieuczestniczenie w zabawie, w zajęciach, przez określony czas (np.5, 10, 20 min.).

6.    Rozmowa dyscyplinująca z pedagogiem i psychologiem szkolnym.

7.    Nagana udzielona przez dyrektora szkoły.

8.    Obniżenie oceny zachowania.

9.    Czasowe zawieszenie z możliwości korzystania ze świetlicy.

10.                        Zakaz uczęszczania do świetlicy.

11.                        Obciążenie finansowe rodziców lub prawnych opiekunów ucznia, który dokonał zniszczenia wyposażenia świetlicy, częściowa lub całkowita odpłatność za zniszczony lub uszkodzony sprzęt.

 

 

§ 9

 

Pracownik świetlicy

 

1.     Pracownikami świetlicy są: kierownik świetlicy i wychowawcy świetlicy.

2.     Kierownik świetlicy podlega dyrektorowi szkoły.

3.     Kierownikowi świetlicy bezpośrednio podlegają wychowawcy świetlicy.

4.     Dyrektor szkoły określa zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności kierownika świetlicy i wychowawców świetlicy.

 

§ 10

 

Obowiązki wychowawcy świetlicy

 

Wychowawcy świetlicy szkolnej:

1.    Zapewniają dzieciom zorganizowaną opiekę wychowawczą podczas pobytu w świetlicy.

2.    Kształtują u uczniów nawyki kultury osobistej i współżycia w grupie.

3.    Odkrywają i rozwijają zainteresowania i zdolności dzieci.

4.    Udzielają pomocy uczniom mającym trudności w nauce.

5.    Organizują właściwy i kulturalny wypoczynek swoim wychowankom.

6.    Współpracują ze szkołą, domem oraz środowiskiem lokalnym.

7.    Przestrzegają przepisów bhp w świetlicy i stołówce szkolnej.

8.    Prowadzą dokumentację o której mowa w  § 4.

9.    Dbają o estetykę świetlicy i powierzony sprzęt.

10.                        Dbają o różnorodną ofertę zajęć świetlicowych.

11.                        Tworzą atmosferę wzajemnej tolerancji i szacunku do drugiego człowieka.

12.                        Przyprowadzają dzieci ze świetlicy na stołówkę, zapewniają im opiekę podczas obiadu i odprowadzają do świetlicy.

§ 11

Obowiązki i prawa rodziców

1.    Rodzice lub prawni opiekunowie mogą wpływać na proces wychowawczo – opiekuńczy, któremu podlega ich dziecko poprzez zgłaszanie wychowawcom świetlicy swoich uwag i pomysłów.

2.    W sytuacji spornej, w której uczestniczy wychowawca – rodzic lub prawny opiekun ma prawo do interwencji u kierownika świetlicy, a następnie u dyrektora szkoły.

3.    Dzieci zapisane do świetlicy szkolnej przyprowadzane są i odbierane przez rodziców lub prawnych opiekunów z sali świetlicowej.

4.    Rodzice lub prawni opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za dziecko, które zostało przyprowadzone do szkoły, a nie zgłosiło się do świetlicy.

5.    Rodzice lub prawni opiekunowie zobowiązani są przestrzegać wcześniej zadeklarowanych godzin pobytu dziecka w świetlicy oraz jego odbioru do godziny zakończenia zajęć. W przypadku braku możliwości odebrania dziecka ze świetlicy -  rodzice lub opiekunowie są zobowiązani do telefonicznego poinformowania o zaistniałej sytuacji oraz do uzgodnienia innego sposobu odebrania dziecka.

6.    W razie nieodebrania dziecka ze świetlicy - bez wcześniejszego powiadomienia – wychowawcy świetlicy postępują według zasad zapisanych w „Procedurze postępowania w przypadku pozostania dziecka w świetlicy szkolnej po godzinach jej pracy”.

7.    Zasady opuszczania świetlicy przez dziecko określają rodzice lub prawni opiekunowie w ,,Karcie zgłoszenie dziecka do świetlicy szkolnej”.

8.    Rodzic lub prawny opiekun ma obowiązek potwierdzić w formie pisemnej samodzielny powrót dziecka do domu lub odebranie go przez osoby upoważnione. Osoba odbierająca ucznia jest zobowiązana do zgłoszenia odbioru dziecka wychowawcy świetlicy.

9.    Rodzice lub prawni opiekunowie zobowiązani są zapoznać się z treścią ,,Regulaminu świetlicy szkolnej” i przestrzegać ujętych tam zasad.

§ 12

Współpraca z rodzicami

1.    Wychowawcy świetlicy na bieżąco współpracują z rodzicami lub prawnymi opiekunami  wychowanków (codzienny kontakt i rozmowy – w czasie gdy, rodzice lub prawni opiekunowie  odbierają dzieci ze świetlicy osobiście).

2.    Wychowawcy mogą także kontaktować się z rodzicami lub prawnymi opiekunami telefonicznie lub prowadzić z nimi korespondencję.

3.     Składka na fundusz świetlicy jest dobrowolna i w całości przeznaczona na potrzeby dzieci. Wpłaty należy dokonywać na konto szkoły – z opisem ,,darowizny na potrzeby świetlicy”.

4.    Za prawidłową gospodarkę pieniężną w tym zakresie odpowiada kierownik świetlicy. Gromadzone fundusze przeznaczone są na:

·       Zakup materiałów papierniczych, zabawek, gier planszowych, puzzli, oraz artykułów  potrzebnych do bieżącej pracy z dziećmi.

§ 13

Współpraca z nauczycielami

1.    W celu zapewnienia bezpieczeństwa i wszechstronnej opieki dzieciom wychowawcy świetlicy współpracują z nauczycielami i specjalistami pracującymi w szkole.

2.    Odpowiedzialność za dzieci biorące udział w zajęciach pozalekcyjnych  - nieświetlicowych - spoczywa na nauczycielu prowadzącym te zajęcia, od chwili ich rozpoczęcia do zakończenia, lub od momentu przekazania dzieci pod jego opiekę.

§ 14

Organizacja pracy stołówki szkolnej

1.    W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych Szkoły, w tym wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła może zorganizować stołówkę. Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 w Gliwicach z dnia 10.09.2008r. ustala zasady korzystania ze stołówki.(załącznik numer 1.)

2.    W stołówce wydawane są posiłki w formie dwudaniowego obiadu.

3.    Od godziny 1130 do godziny 1340 sala numer 1 staje się stołówką szkolną.

4.    Obiady spożywane są na miejscu w stołówce szkolnej. Nie prowadzi się sprzedaży na ,,wynos”.

5.    Ze względów higienicznych zabrania się pobytu w pomieszczeniach stołówki szkolnej osobom niespożywającym posiłków, w tym również rodzicom dzieci.

6.    Ustaloną kwotę należności za obiady, ponosi się poprzez  wpłatę za dany miesiąc z góry na konto szkoły w terminie do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym następuje korzystanie z posiłków.

7.    Dyrektor Szkoły może zezwolić na inny termin wniesienia należności za korzystanie z obiadów w stołówce szkolnej, pod warunkiem, że zapłata zostanie dokonana w miesiącu, w którym wydano posiłek.

§ 15

Regulamin stołówki

Podczas spożywania obiadów uczniowie powinni:

1.    Spokojnie oczekiwać w kolejce na obiad.

2.    Zachowywać się zgodnie z powszechnie przyjętymi zasadami kulturalnego spożywania posiłku.

3.    Po skończonym obiedzie odnosić talerze, sztućce i kubek do wyznaczonego okienka z napisem: ,,Zwrot naczyń”.

4.    Zostawić po sobie miejsce w czystości.

§ 16

Regulamin opłat za obiady

1.    Opłaty za obiady dokonuje się na konto:

Bank Śląski ING  68  1050  1285  1000  0002  0351  5614

Szkoła Podstawowa nr 7

ul. Tarnogórska 59

44 – 100 Gliwice

z dopiskiem – imię i nazwisko dziecka, nazwa opłacanego miesiąca, ilość dni.

2.    W przypadku nieobecności ucznia dopuszcza się dokonanie odpisu od wartości obiadów w następnym miesiącu. Warunkiem odpisu jest zgłoszenie osobiste lub telefoniczne – 32 231 07 14 – tego faktu do świetlicy szkolnej. Obiady odlicza się następnego dnia po zgłoszeniu.

3.    Rodzice mają obowiązek zgłaszania do świetlicy nieobecności dzieci na obiedzie z powodu wycieczki lub uczestniczenia w zawodach czy konkursie. W tym przypadku obowiązuje trzydniowe wypowiedzenie.

4.     Dowód wpłatypotwierdzenie z banku, poczty, agencji lub Internetu należy dostarczyć w wyznaczonych terminach do świetlicy szkolnej – jest to warunek korzystania przez  dziecko z obiadów.

5.    Rodzice lub prawni opiekunowie dzieci korzystających z obiadów płatnych otrzymują na początku roku szkolnego ,,Regulamin opłat za obiady w stołówce szkolnej w Szkole Podstawowej nr 7 w Gliwicach” w dwóch egzemplarzach. Po zapoznaniu się z nim i podpisaniu jeden egzemplarz regulaminu oddają do świetlicy szkolnej. (załącznik nr 2)

§ 17

Procedury obowiązujące w świetlicy

 

1.    Procedura przyjmowania uczniów do świetlicy szkolnej.

 

1.    Do świetlicy szkolnej przyjmowane są w pierwszej kolejności dzieci rodziców pracujących z  klas I – III, w tym szczególnie uczniowie rodziców pracujących.

2.    W wyjątkowych sytuacjach i w przypadku wolnych miejsc, ze świetlicy mogą także korzystać uczniowie klas IV – VI.

3.    Świetlica zapewnia również opiekę uczniom nieuczęszczającym na lekcje religii.

4.    Zapisy do świetlicy rozpoczynają się pierwszego dnia nowego roku szkolnego.

5.    Dzieci uczęszczające na zajęcia świetlicowe, tworzą grupy wychowawcze, które zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21.05.2001r. nie powinny przekraczać 25 wychowanków pod opieką jednego wychowawcy.

6.      Przyjęcie ucznia do świetlicy szkolnej poprzedzają następujące czynności:

·       Złożenie pisemnego wniosku – ,,Karta przyjęcia dziecka do świetlicy szkolnej” – przez rodzica lub prawnego opiekuna w terminie siedmiu dni od daty jej otrzymania (załącznik nr 3).

·       Rozpatrzenia wniosku przez kierownika świetlicy, a w wątpliwych przypadkach po konsultacjach z pedagogiem i psychologiem szkolnym, wychowawcą klasy i dyrekcją szkoły.

 

 

 

 

2.    Procedura odbierania dzieci ze świetlicy szkolnej.

 

1.    Odbiór dzieci ze świetlicy jest możliwy wyłącznie przez rodziców lub prawnych opiekunów  bądź inne osoby pisemnie  przez nich upoważnione.

2.    Dopuszcza się możliwość wydania dziecka innej osobie, niż wymienione w ,,Karcie zgłoszenia”, jednak wyłącznie po uprzednim przekazaniu takiej informacji przez rodziców lub prawnych opiekunów bezpośrednio nauczycielowi w formie  pisemnej.

3.    Odbieranie dzieci przez osoby niepełnoletnie może odbywać się w szczególnie uzasadnionych przypadkach na wyraźne, pisemne oświadczenie woli rodziców lub prawnych opiekunów.

4.    Rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność prawną za osobę niepełnoletnią odbierającą dziecko jak i za odebrane przez nią dziecko.

5.    Świetlica wymaga pisemnych upoważnień w przypadku:

·    Samodzielnego wyjścia dziecka do domu.

·    Odbierania dzieci przez inne osoby niż rodzic lub prawny opiekun.

·     Upoważnienia rodziców lub prawnych opiekunów są przechowywane w dokumentacji wychowawcy świetlicy.

6.    W przypadku zmiany wcześniejszych ustaleń rodzice lub prawni opiekunowie zobowiązani są do jak najszybszego poinformowania o tym wychowawców świetlicy i złożenia stosownego oświadczenia.

7.    Wychowawca nie zastosuje się do ustnych informacji przekazanych przez dziecko. Każda nowa decyzja musi być przekazana w formie pisemnej z datą i podpisem rodziców lub prawnych opiekunów.

 

3.    Procedura postępowania w przypadku występującej agresji słownej wśród wychowanków świetlicy.

 

1.    Wychowawca świetlicy zobowiązany jest do podjęcia działań wychowawczych wobec ucznia stosującego agresję słowną.

2.    W przypadku braku skuteczności podjętych działań, wychowawca świetlicy informuje rodziców lub prawnych opiekunów i wychowawcę klasy o negatywnym zachowaniu ucznia, oraz sporządza notatkę służbową, a w zeszycie kontaktów szkoły z rodzicami powiadamia ich o zaistniałym zdarzeniu.

 

4.       Procedura postępowania w przypadku występującej agresji fizycznej wśród wychowanków świetlicy.

 

1.         Wychowawca świetlicy zobowiązany jest do interwencji wobec uczestników zajścia, przeprowadzenia z nimi rozmowy oraz powiadomienia wychowawcy klasy i rodziców lub prawnych opiekunów o zdarzeniu.

2.         Wychowawca świetlicy sporządza notatkę służbową, a w zeszycie kontaktów szkoły z rodzicami powiadamia ich o zaistniałym zdarzeniu.

3.         W razie konieczności wychowawca świetlicy powiadamia dyrektora szkoły oraz wzywa policję i pogotowie ratunkowe.

4.         W uzasadnionych przypadkach zachowania zagrażającego życiu i zdrowiu własnemu lub innych dzieci, po indywidualnej analizie sytuacji, dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną może karnie czasowo zwiesić ucznia w prawach uczestnika świetlicy.

 

5.       Procedura postępowania w przypadku niszczenia mienia kolegów lub wyposażenia świetlicy szkolnej.

 

1.    Wychowawca świetlicy powiadamia o zajściu wychowawcę klasy i rodziców lub prawnych opiekunów oraz sporządzą notatkę służbową, a w zeszycie kontaktów szkoły z rodzicami powiadamia o zaistniałym zdarzeniu.

2.    Wychowawca świetlicy zobowiązany jest do podjęcia działań wychowawczych wobec ucznia niszczącego mienie kolegów lub wyposażenie świetlicy szkolnej poprzez rozmowę lub ewentualne skierowanie do pedagoga lub psychologa szkolnego w celu  prowadzenie rozmowy dyscyplinującej.

3.    Za zniszczenia powstałe z winy dziecka odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice lub prawni opiekunowie. (§ 6 pkt 14).

 

 

6.       Procedura postępowania w przypadku kradzieży.

 

1.    Gdy ma miejsce kradzież wśród uczniów na terenie świetlicy szkolnej, wychowawca świetlicy przeprowadza rozmowę z poszkodowanym w celu wyjaśnienia zajścia i sporządzą notatkę służbową, a w  zeszycie kontaktów szkoły z rodzicami powiadamia o zaistniałym zdarzeniu.

2.    Wychowawca informuje o zajściu pedagoga i psychologa szkolnego, którzy przeprowadzają rozmowę z rodzicami lub prawnymi opiekunami o ewentualnych działaniach profilaktycznych.

3.    W przypadku wyjaśnienia zajścia sprawca jest zobowiązany do naprawienia szkody, zastaje ukarany, a jego rodzice lub prawni opiekunowie zostają powiadomieni o zajściu.   

4.    Na wniosek dyrektora szkoły o dokonanym przestępstwie zostaje powiadomiona policja, a wychowawca świetlicy zabezpiecza dowody dokonanego czynu.

 

 

7.  Procedura postępowania w przypadku opuszczenia świetlicy szkolnej bez pozwolenia.

 

1.    Wychowawca świetlicy powiadamia wychowawcę klasy i rodziców lub prawnych opiekunów.

2.    W obecności rodziców lub prawnych opiekunów przeprowadza rozmowę z uczniem w celu przypomnienia regulaminu świetlicy.

3.    Wychowawca świetlicy sporządza notatkę służbową, a w zeszycie kontaktów szkoły z rodzicami powiadamia o zaistniałym zdarzeniu.

4.    W przypadku trzeciego z kolei opuszczenia świetlicy bez pozwolenia uczeń zostaje czasowo zawieszony w prawach uczestnika świetlicy o czym są informowani pisemnie jego rodzice lub prawni opiekunowie. W tym czasie rodzice lub prawni opiekunowie zobowiązani są do zapewnienia dziecku opieki.

 

8.       Procedura postępowania w przypadku pozostania dziecka w świetlicy szkolnej po godzinach jej pracy.

 

1.    Gdy dziecko nie zostanie odebrane, nauczyciel jest zobowiązany telefonicznie powiadomić rodziców lub osoby upoważnione do odbioru dziecka o zaistniałej sytuacji.

2.    Jeśli pod wskazanymi przez rodziców lub prawnych opiekunów numerami telefonów (praca, dom, telefony  komórkowe) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców lub osób upoważnionych do odbioru dziecka, nauczyciel powiadamia policję w celu podjęcia dalszych działań przewidzianych prawem, łącznie z umieszczeniem dziecka w pogotowiu opiekuńczym. (Dz. U. z 2002r. Nr11,poz.109).

3.    Wychowawca  świetlicy oczekuje na odbiór dziecka przez inną upoważnioną osobę lub policję.

4.    Z przebiegu zaistniałej sytuacji należy sporządzić protokół zdarzenia, podpisany przez świadków, który zostaje przekazany do wiadomości dyrektora, rady pedagogicznej, pedagoga i psychologa szkolnego.

5.    Po zdarzeniu, dyrektor szkoły lub upoważniona przez niego osoba przeprowadza z rodzicami lub prawnymi opiekunami dziecka rozmowę w celu wyjaśnienia sytuacji oraz zobowiązuje ich do przestrzegania procedur obowiązujących w świetlicy szkolnej.

6.    W sytuacji, kiedy dziecko po raz kolejny pozostaje w świetlicy po godzinach pracy, a rozmowy z rodzicami lub prawnymi opiekunami nie przynoszą oczekiwanych efektów, wtedy rodzice lub prawni opiekunowie zostają zobowiązani do napisania oświadczenia, że po godzinie 1630 nieodebrane dziecko będzie samodzielnie wracać do domu. W razie odmowy podpisania takiego oświadczenia dziecko zostaje zawieszone w prawach uczęszczania do świetlicy szkolnej, aż do odwołania.

7.    O zaistniałej sytuacji powiadamiany jest Sąd Rodzinny.

 

9.                 Procedura postępowania przy zwalnianiu dziecka z zajęć świetlicowych.

 

Procedura dotyczy postępowania w przypadku konieczności zwolnienia ucznia ze świetlicy w czasie, kiedy powinien w niej przebywać przed lub po lekcjach.

1.    Podczas każdorazowego zwolnienia z zajęć świetlicowych, uczeń powinien posiadać stosowną informację (na piśmie) od rodzica lub prawnego opiekuna o konieczności zwolnienia z czytelnym podpisem i datą.

2.    Wymieniony dokument uczeń powinien przedstawić wychowawcy świetlicy.

3.    Jeżeli zwolnienia dokonano na podstawie telefonu od rodzica lub prawnego opiekuna, uczeń w dniu następnym powinien dostarczyć wychowawcy pisemne potwierdzenie od rodziców lub prawnych opiekunów, a wychowawca świetlicy sporządza notatkę służbową.

 

10.           Procedura postępowania w przypadku, kiedy ucznia odbiera osoba, wskazująca na spożycie alkoholu.

 

1.    Nauczyciel odmawia wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko wskazuje na spożycie alkoholu lub przejawia agresywne zachowanie i nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa. W tym przypadku nauczyciel wzywa drugiego rodzica lub inną upoważnioną do odbioru dziecka osobę.

2.    W przypadku odmowy odebrania dziecka przez inne osoby upoważnione do odbioru, wychowawca powiadamia o zaistniałej sytuacji jednostkę policji.

3.    Po rozpoznaniu przez policję sytuacji domowej dziecka policja podejmuje decyzję o dalszym postępowaniu w sprawie.

4.    Po zakończeniu działań interwencyjnych dotyczących zaistniałego zdarzenia nauczyciel sporządza notatkę służbową i przekazuje ją dyrektorowi oraz pedagogowi i psychologowi szkolnemu. Powiadamia również wychowawcę klasy.

5.    Po zdarzeniu dyrektor szkoły przeprowadza rozmowę z rodzicami w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz zobowiązuje ich do przestrzegania zasad określonych w Procedurach obowiązujących w świetlicy szkolnej.

6.    Jeżeli powtarzają się przypadki, w których rodzic lub prawny opiekun odbierający dziecko znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków, to wychowawca klasy rozpoznaje sytuację domową i rodzinną dziecka i jeżeli zachodzi taka konieczność powiadamia o tym fakcie policję,  a następnie Sąd rodzinny.

11.           Procedura postępowanie w przypadku odbierania dziecka przez rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub w wolnym związku.

1.    Nauczyciel wydaje dziecko każdemu z rodziców, jeśli ma on zachowane prawa rodzicielskie, o ile postanowienie sądu nie stanowi inaczej.

2.    Jeśli do świetlicy zostanie dostarczone postanowienie sądu o sposobie sprawowania przez rodziców opieki nad dzieckiem, nauczyciel postępuje zgodnie z tym postanowieniem.

3.    O każdej próbie odebrania dziecka przez rodzica lub opiekuna nieuprawnionego do odbioru, nauczyciel powiadamia rodzica lub opiekuna sprawującego opiekę nad dzieckiem.

4.    W sytuacji kryzysowej, np. kłótnie rodziców, wyrywanie sobie dziecka, itp. nauczyciel  powiadamia policję.

5.    Z każdej zaistniałej takiej sytuacji nauczyciel sporządza notatkę służbową.

 

12.           Procedura postępowania w przypadku zaistnienia wypadku.

 

 

1.     W przypadku zaistnienia wypadku, któremu ulegnie wychowanek, wychowawca świetlicy zobowiązany jest podjąć niezwłocznie następujące działania:

·        Zawiadomienie pielęgniarki szkolnej (pogotowia ratunkowego – w uzasadnionych przypadkach).

·        Zawiadomienie rodziców lub prawnych opiekunów o wypadku i stanie zdrowia wychowanka.

·        Poinformowanie o wypadku Dyrektora Szkoły.

·        Sporządzenie karty wypadku.

§ 18

Postanowienia końcowe.

 

1.    Zmiany w Regulaminie mogą nastąpić na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów, kierownika lub wychowawców świetlicy, dyrekcji szkoły po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną.

2.    Regulamin wchodzi w życie z dniem ……………………………………..

 

……………………                                                      ………………………

(Podpis Dyrektora Szkoły)                                                                              (Podpis Kierownika Świetlicy)

 

Załącznik numer 1

 

Zarządzenie Nr 14 /08

Dyrektora  Szkoły Podstawowej nr 7 w Gliwicach

z dnia 10.09. 2008 r.

 

w sprawie: ustalenia zasad korzystania ze stołówki szkolnej

w Szkole Podstawowej nr 7 w Gliwicach.

Na podstawie art. 67a. ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; z późn. zm.), w porozumieniu z Prezydentem miasta Gliwice – w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych Szkoły, w tym wspierania prawidłowego rozwoju uczniów - zarządzam, co następuje:

 

 

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1

Niniejsza zarządzenie reguluje zasady korzystania ze stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 7 w Gliwicach., w tym wysokość opłaty za posiłek spożywany przez ucznia. 

§ 2

Ilekroć w przepisach zarządzenia jest mowa o:

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; z późn. zm.);

2) szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 7 w Gliwicach, której organem prowadzącym, w rozumieniu ustawy, jest miasto Gliwice;

3) stołówce – należy przez to rozumieć zorganizowane w szkole miejsce zbiorowego korzystania z obiadów, w którym pracownicy stołówki przygotowują i wydają obiady

4) uczniu – należy przez to rozumieć ucznia pobierającego naukę w szkole;

5) rodzicu – należy przez to rozumieć również opiekunów prawnych ucznia;

6) posiłku – należy przez to rozumieć wydawany przez stołówkę posiłek w postaci obiadu

7) opłacie – należy przez to rozumieć należność pieniężną pobieraną od ucznia przez szkołę, za dany miesiąc płatną z góry przez rodziców na konto szkoły

 

 

 

Rozdział 2

Zasady korzystania ze stołówki

§ 3

Podstawą korzystania z posiłku w stołówce jest abonament miesięczny - dokumentujący prawo do spożycia obiadu przez ucznia w opłaconym miesiącu.

§ 4

Do korzystania z obiadów wydawanych w stołówce uprawnieni są tylko uczniowie szkoły.

Rozdział 3

Wysokość należności za wydanie posiłku

§ 5

W stołówce szkolnej wydawane są posiłki w cenie 3,50 zł za jeden obiad.

 

 

Rozdział 4

Pobieranie i zwrot należności za wydawane posiłki

§ 6

1. Ustaloną na podstawie § 5 zapłatę należności za wydawane posiłki, ponosi się poprzez zakup abonamentu miesięcznego, w terminie do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym następuje korzystanie z obiadów  w stołówce szkolnej, z zastrzeżeniem ust. 2 – 3.

 

2. Przy zakupie abonamentu miesięcznego można z abonamentu wyłączyć określone dni.

3.W uzasadnionych przypadkach, na wniosek rodzica ucznia Dyrektor Szkoły może zezwolić na inny, niż określony w ust. 1 termin wniesienia należności za korzystanie z obiadów w stołówce szkolnej, pod warunkiem, że zapłata dokona się w miesiącu, w którym wydano posiłek.

§ 7

1. W przypadku zgłoszenia przez ucznia, w tym rodzica ucznia rezygnacji z obiadu (obiadów), zwrotowi podlegają płatności poniesione za abonament z wyłączeniem płatności za pierwszy dzień zgłoszenia rezygnacji z obiadu (obiadów),  z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Rezygnacja z obiadu (obiadów) zgłoszona nie później niż w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień, którego dotyczy rezygnacja, obejmuje także zwrot płatności za pierwszy dzień, którego dotyczy rezygnacja z obiadu (obiadów).

§ 8

Zasady zwolnienia ucznia od całości lub części opłaty za posiłki w stołówce szkolnej określa przepis art. 67a. ust. 5 ustawy.

 

 

 

Rozdział 5

Przepisy końcowe

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2008 r.

 

§ 10

 

Traci moc Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 w Gliwicach z dnia 20 września  2004r.

 

 

 

Załącznik numer 2

 

 

REGULAMIN  OPŁAT  ZA  OBIADY  W  STOŁÓWCE   SZKOLNEJ

SZKOŁA  PODSTAWOWA  NR 7  W  GLIWICACH

I SEMESTR ROK  SZKOLNY  2013/2014

 

Opłaty dokonuje się na konto Bank Śląski

68  1050  1285  1000  0002  0351  5614

Szkoła Podstawowa nr 7 ul. Tarnogórska 59  44- 100 Gliwice

Dopisujemy imię i nazwisko dziecka oraz opłacany miesiąc i ilość dni.

Dowód wpłaty – potwierdzenie z banku, poczty, agencji lub Internetu należy dostarczyć w wyznaczonych terminach do świetlicy szkolnej – jest to warunek korzystania przez dziecko z obiadów!!!

Obiady wydawane są w stołówce szkolnej - sala nr 1 – w godzinach od 1140 do 1340.

Wrzesień – 19 dni x 3,50 zł = 66,50 zł. Dowód wpłaty proszę oddać do dnia 04/09/2013r.

Październik – 23 dni x 3,50 zł =  80,50 zł. Dowód wpłaty proszę oddać do dnia 25/09/2013r.

Listopad –  19 dni x 3,50 zł = 66,50  zł. Dowód wpłaty proszę oddać do dnia 25/10/2013r.

Grudzień -  14 dni x 3,50 zł = 49,00 zł. Dowód wpłaty proszę oddać do dnia 22/11/2013r.

Podane daty są równocześnie datami księgowania na koncie szkoły.

Dokonanie wpłat po wyznaczonym terminie spowoduje naliczanie odsetek karnych. Wszelkich odliczeń z powodu nieobecności dziecka na obiadach dokonuje kierownik świetlicy tylko i wyłącznie po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu do świetlicy szkolnej. Obiady odlicza się na drugi dzień po zgłoszeniu.

Zapoznałam się, zapoznałem się z regulaminem i zobowiązuję się do jego bezwzględnego stosowania. (Jeden podpisany egzemplarz proszę oddać do świetlicy szkolnej, drugi zostawić dla siebie).

 

……………………………………………………………………………………

(podpis rodziców lub prawnych opiekunów dziecka)

 

Imię i nazwisko dziecka  ………………………………………………………..

 

Klasa ……………………………………………………………………………..

 

 

 

 

Załącznik numer 3

 

KARTA  ZGŁOSZENIA  DZIECKA  DO  ŚWIETLICY  SZKOLNEJ

 

1.       Przyjęcie ucznia do świetlicy szkolnej poprzedzają następujące czynności:

·         Złożenie pisemnego wniosku - Karta przyjęcia dziecka do świetlicy szkolnej - przez rodzica lub prawnego opiekuna w terminie do 7 dni od daty jej otrzymania. Na karcie obowiązkowo muszą znajdować się pieczątki potwierdzające zatrudnienie rodziców lub prawnych opiekunów.

·         Rozpatrzenie wniosku przez kierownika świetlicy, a w wątpliwych przypadkach po konsultacji z pedagogiem i psychologiem szkolnym, wychowawcą klasy i dyrekcją szkoły.

2.       Uczniowie przebywający w świetlicy zobowiązani są do przestrzegania Kodeksu Świetlicy. Za szkody poczynione przez dziecko odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice lub prawni opiekunowie.

3.       Świetlica wymaga pisemnych upoważnień w przypadku:

·         Samodzielnego wyjścia dziecka do domu.

·         Odbierania dzieci przez inne osoby niż rodzice lub prawni opiekunowie.

·         Odbierania dzieci przez osoby niepełnoletnie.

4.       W przypadku zmiany wcześniejszych ustaleń rodzice lub prawni opiekunowie zobowiązani są do jak najszybszego poinformowania o tym wychowawców świetlicy i złożenia stosownego oświadczenia.

5.       Trzykrotne nieodebranie dziecka ze świetlicy po godzinie 1630 (bez wcześniejszego powiadomienia o tym fakcie wychowawcy świetlicy) spowoduje podjęcie postępowania zgodnie z procedurą zawartą w Regulaminie świetlicy szkolnej § 17.

Imię i nazwisko dziecka…………………………………………………………

 

Klasa……………………………………………………………………………...

 

Telefon domowy…………………………………………………………………

 

Telefon do pracy matki………………………………………………………….

 

Telefon do pracy ojca……………………………………………………………

 

 

 

 

Pieczątka z zakładu pracy matki………………………………………………

 

 

 

 

 

 

Pieczątka z zakładu ojca………………………………………………………...

 

 

Adres zamieszkania dziecka

…………………………………………………………………........................................................................................................................................................................................................

Adres zamieszkania rodziców lub prawnych opiekunów ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Numer telefonu komórkowego do matki……………………………………………………..

Numer telefonu komórkowego do ojca……………………………………………………….

Numer innego telefonu kontaktowego (np. dziadkowie)……………………………………. …………………………………………………………………………………………………..

Uwagi dotyczące stanu zdrowia dziecka

………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….

Oświadczenie

Dziecko będzie/nie będzie/*samodzielnie wracać do domu ze świetlicy szkolnej. Bierzemy pełną odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo w czasie drogi do domu.

Poniedziałek ……………………………………………………………………………………

Wtorek …………………………………………………………………………........................

Środa …………………………………………………………………………………………...

Czwartek ……………………………………………………………………….........................

Piątek …………………………………………………………………………………………..

( * niepotrzebne skreślić)

Dziecko będzie odbierane ze świetlicy szkolnej przez następujące osoby pełnoletnie upoważnione przez rodziców lub prawnych opiekunów:

1.      …………………………………………………………………………….......................

2.      …………………………………………………………………………….......................

3.      …………………………………………………………………………….......................

4.      …………………………………………………………………………………………...

Dziecko będzie odbierane ze świetlicy szkolnej przez następujące osoby niepełnoletnie upoważnione przez rodziców lub prawnych opiekunów:

1.      …………………………………………………………………………….......................

2.      …………………………………………………………………………….......................

3.      …………………………………………………………………………….......................

4.      …………………………………………………………………………….......................

Bierzemy całkowitą odpowiedzialność za ich powrót do domu.

 

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Regulaminem Świetlicy Szkolnej znajdującym się na stronie www.sp7gliwice.pl/ zakładka świetlica szkolna.

 

…………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………….

( podpisy rodziców lub prawnych opiekunów dziecka)

Decyzja:

Dziecko nie zostało przyjęte do świetlicy szkolnej (niepotrzebne skreślić*)

Uzasadnienie nie przyjęcia: …………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………..