Rgulamin biblioteki - Biblioteka Szkolna im. Kubusia Puchatka

Idź do spisu treści

Menu główne:

Rgulamin biblioteki

REGULAMIN BIBLIOTEKI SP 7 W GLIWICACH

REGULAMIN  BIBLIOTEKI SP 7 W  GLIWICACH
 
Podstawa prawna:
· Ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty
· Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
· Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe
· Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników
· Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (DZ.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn.  zm.)
· Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 1997 r. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.)
· Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz. U.  z 2008 r. Nr 205, poz. 1283)
· Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. poz. 1170, z późn. zm.)
· Wewnętrzne zasady rachunkowości obowiązujące w szkole, w skład której wchodzi biblioteka
 
ZASADY EWIDENCJONOWANIA ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH
1. Zbiory biblioteczne są ewidencjonowane w zasobach bibliotecznych, zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie zasad ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz. U. z 2008 r. nr 205 poz.1283).
2.  Kontrola zbiorów bibliotecznych przeprowadzana jest raz na 4 lata metodą skontrum, a jej szczegółowe zasady określone zostały w Instrukcji inwentaryzacyjnej materiałów bibliotecznych.
 
 
 
PRAWA I WARUNKI KORZYSTANIA Z WYPOŻYCZALNI
 
1. Biblioteka szkolna udostępnia zbiory uczniom, nauczycielom, pracownikom administracyjnym szkoły oraz rodzicom uczniów naszej szkoły.
2. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
3. Z wypożyczalni mogą korzystać wszyscy uczniowie, którzy dobrze opanowali technikę czytania.
4. W bibliotece należy zachowywać się spokojnie i cicho, mówić szeptem i nie przeszkadzać innym.
5. W bibliotece obowiązuje zakaz spożywania posiłków i picia napojów oraz palenia tytoniu.
6. Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczenie, uszkodzenie lub poplamienie wypożyczonych książek.
7. Książki wypożyczane są do końca maja, natomiast do końca czerwca każdego roku szkolnego wszystkie książki, wypożyczone z biblioteki, powinny być zwrócone.
8. W uzasadnionych wypadkach (np. brak identycznego tytułu w Bibliotece Miejskiej) książkę można wypożyczyć na wakacje. W wypadku zmiany szkoły, uczeń jest zobowiązany zwrócić książkę do sekretariatu.
9. W uzasadnionym przypadku bibliotekarz może zażądać zwrotu książek przed upływem ustalonego terminu.
 
WYPOŻYCZANIE KSIĄŻEK
 
1. Czytelnik może wypożyczyć książki tylko na swoje nazwisko.
2. Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki na dwa tygodnie.
3. Uczeń, u którego panuje choroba zakaźna, nie może korzystać z biblioteki.
4. Książek, wypożyczonych na swoje nazwisko, nie można przekazywać osobom trzecim.
 
WYPOŻYCZANIE DARMOWYCH PODRĘCZNIKÓW
I MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH
 
Definicje
Podręcznik – należy przez to rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego;
Materiał edukacyjny – należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną;
Materiał ćwiczeniowy – należy przez to rozumieć materiał przeznaczony dla uczniów służący utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności.
 
1. Każdy uczeń Szkoły Podstawowej nr 7 w Gliwicach ma prawo do bezpłatnego korzystania z podręcznika szkolnego, przeznaczonego dla jego poziomu edukacyjnego.
2. Podręczniki wypożycza się na okres jednego roku szkolnego. Należy je zwrócić w terminie wyznaczonym przez nauczyciela bibliotekarza.
3. Uczeń jest zobowiązany do szanowania podręczników, będących własnością organu prowadzącego szkołę i znajdujących się w zasobach biblioteki szkolnej. 
4. W podręcznikach nie wolno pisać, rysować ani niczego w nich zaznaczać. Należy chronić je przed wypadaniem i wyrywaniem stron oraz zaginaniem rogów kartek.
5. Uczeń jest zobowiązany do drobnych napraw książki oraz zaopatrzenia jej w okładkę.
6. W przypadku zmiany szkoły przez ucznia w trakcie roku szkolnego, podręcznik należy zwrócić wychowawcy lub do biblioteki.
7. Za zgubienie, nieoddanie podręcznika lub materiału edukacyjnego w terminie lub jego zniszczenie, rodzic/prawny opiekun ucznia zobowiązuje się pisemnie do:
· odkupienia książki,
· zwrotu wartości podręcznika do edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej w klasach I – III szkoły podstawowej, określonego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania dokonuje rodzic lub prawny opiekun dziecka. Wpłaty dokonać należy na rachunek Ministerstwa Edukacji Narodowej obsługiwany przez Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie, numer rachunku: 59 1010 1010 0031 2822 3100 0000. W treści przelewu należy wpisać: „zwrot za podręcznik część …” podając numer jednej z czterech części. Kwota ta stanowi dochód budżetu państwa. Rodzic lub opiekun prawny ma obowiązek  przedstawić bibliotekarzowi dowód wpłaty.
8. Podręcznik należy podpisać w miejscu do tego wyznaczonym.
9. Materiały ćwiczeniowe nie podlegają ewidencji bibliotecznej, są przekazywane uczniom  bez obowiązku zwrotu. W dokumentacji szkolnej przez okres użytkowania materiałów ćwiczeniowych (najczęściej rok) przechowywane są klasowe listy potwierdzające odbiór tych materiałów.
10. Podpis pod regulaminem jest jednoznaczny z akceptacją jego postanowień.
 
POSZANOWANIE KSIĄŻEK
 
1. Czytelnik szanuje i dba o wypożyczenie książek.
2. Czytelnik zobowiązany jest odkupić zagubioną lub zniszczona książkę. Jeśli odkupienie jest niemożliwe, powinien oddać inną, wskazaną przez bibliotekarza.

WSPÓŁPRACA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
 
1. Biblioteka szkolna współpracuje z innymi bibliotekami poprzez: lekcje biblioteczne, konkursy czytelnicze i plastyczne, spotkania z czytelnikami, spotkania z pisarzami, udział uczniów w akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”
2. Biblioteka szkolna współpracuje z nauczycielami i wychowawcami naszej szkoły poprzez realizację ścieżki międzyprzedmiotowej - czytelniczej i medialnej
i przygotowanie do konkursów.
3. Biblioteka szkolna współpracuje z rodzicami poprzez poradnictwo na temat wychowania czytelniczego w rodzinie, pomoc w doborze literatury z zakresu wychowania dzieci i młodzieży, informowanie rodziców o czytelnictwie uczniów.
4. Biblioteka szkolna współpracuje z uczniami poprzez stały kontakt z łącznikami biblioteki,  samorządem szkolnym i Kołem Przyjaciół Biblioteki. Prowadzone działania mają na celu uwrażliwienie kulturowe i społeczne uczniów i włączanie ich do organizowanych akcji promujących bibliotekę i czytelnictwo.
 
 
ZADANIA NAUCZYCIELA – BIBLIOTEKARZA
 
1. Udostępnianie książek i innych źródeł informacji.
2. Tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną.
3. Rozbudzenie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań promujących czytelnictwo uczniów oraz kształtowanie ich kultury czytelniczej.
4. Organizowanie i prowadzenie działań rozwijających wrażliwość  kulturową i społeczną, zaspokajanie potrzeb kulturalno-rekreacyjnych.
5. Przysposabianie uczniów do samokształcenia, działania na rzecz przygotowania uczniów do poszukiwania, porządkowania i wykorzystania różnych źródeł informacji   z różnych mediów i bibliotek. Pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się.

 
REGULAMIN CZYTELNI
 
1. Z czytelni mogą korzystać wszyscy uczniowie i nauczyciele oraz rodzice uczniów naszej szkoły, zapisani do biblioteki.
2. Do czytelni należy wchodzić spokojnie, z czystymi rękami i bez jedzenia.
3. W czytelni obowiązuje cisza.
4. W czytelni można korzystać ze zbiorów wypożyczalni, czasopism i księgozbioru podręcznego.
5. Czasopism nie można wynosić poza czytelnię.
6. Czasopisma odkłada się na ustalone miejsce. 
 
REGULAMIN  INTERNETOWEGO   CENTRUM INFORMACJI   MULTIMEDIALNEJ
BIBLIOTEKI   SZKOLNEJ   SP  7  W GLIWICACH
 
1. Opiekunem ICIM jest nauczyciel - bibliotekarz.
2. Centrum jest czynne w godzinach otwarcia biblioteki szkolnej, oprócz przerw śródlekcyjnych.
3. Przed przystąpieniem do pracy należy wpisać się do zeszytu korzystania z ICIM
4. Przy jednym stanowisku może znajdować się tylko jedna osoba.
5. Czas pracy przy komputerze wynosi maksymalnie 2 godziny lekcyjne.
6. W ICIM obowiązuje cisza, zakaz spożywania posiłków i picia napojów oraz używania telefonów komórkowych i innych urządzeń, które mogą zakłócić ciszę.
7. Nie wolno przynosić własnych gier na nośnikach  typu płyty CD, pendrive itp.
8. Wolno grać tylko w gry sportowe, zręcznościowe i edukacyjne – bez przemocy.
9. Pierwszeństwo korzystania z komputera  jest w celach edukacyjnych.
10. W przypadku dużej liczby chętnych, czas pracy przy komputerze będzie ograniczony do 20 minut.
11. W ICIM obowiązuje zakaz instalowania własnych programów komputerowych i komunikatorów internetowych takich jak skype, tlen itp. oraz zakaz kopiowania oprogramowania zarówno ze sprzętu należącego do ICIM, jak również z dostępnych stron internetowych.
12. Nośnik informacji przyniesiony przez ucznia musi być najpierw sprawdzony programem antywirusowym.
13. Wszelkie usterki, uszkodzenia i nieprawidłowości w działaniu sprzętu i systemu użytkownik ma obowiązek zgłosić bibliotekarzowi bez podejmowania samowolnej próby naprawy.
14. W ICIM obowiązuje zakaz przekonfigurowania sprzętu i samowolnego manipulowania sprzętem.
15. Urządzenie wielofunkcyjne może obsługiwać tylko i wyłącznie bibliotekarz
17. W ICIM obowiązuje zakaz drukowania i kserowania dokumentów.
18. Za szkody, wyrządzone w wyniku umyślnego działania, odpowiada użytkownik.
19. Za nieprzestrzeganie regulaminu uczeń może zostać pozbawiony prawa korzystania z centrum na czas określony przez opiekuna.
 

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego