Pedagog - Psycholog - Logopeda - Szkoła Podstawowa nr 7 w Gliwicach

Szukaj
Przejdź do treści

Menu główne:Pedagog szkolny organizuje w szkole pomoc pedagogiczną i psychologiczną dla dzieci i młodzieży, której celem jest wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się poprzez pomoc wychowawcom klas i współdziałanie z nauczycielami, rodzicami (opiekunami prawnymi), pielęgniarką szkolną, organami szkoły oraz instytucjami pozaszkolnymi zwracając uwagę na przestrzeganie postanowień Konwencji Praw Dziecka.
Wśród poruszanych problemów znajdują się:

 • pomoc wychowawcom klas w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowaniu przyczyn niepowodzeń szkolnych i trudności wychowawczych poprzez obserwację zachowania pojedynczych uczniów i klasy, rozmowy indywidualne i uczestnictwo w godzinach wychowawczych oraz innych spotkaniach z klasą, analizowanie wyników nauczania i ocen zachowania, rozmowy z rodzicami (opiekunami prawnymi), wywiady środowiskowe, udział w wywiadówkach i radach pedagogicznych, porady wychowawcze, prowadzenie lub organizowanie prelekcji i dyskusji na tematy ważne i interesujące młodzież;

 • określenie form i sposobów udzielania pomocy uczniom, w tym uczniom poprzez wydawanie opinii i zaleceń dotyczących stymulowania rozwoju lub pokonywania przez uczniów trudności rozwojowych, wyrównywania braków i luk w nauce;

 • zorganizowanie zajęć kompensacyjno-korekcyjnych dla dzieci wymagających takiej pomocy;

 • udzielanie pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom realizującym indywidualny program lub tok nauki poprzez konsultacje dla uczniów, rodziców i nauczycieli;

 • działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej poprzez informowanie rodziców i uczniów o możliwościach i procedurze uzyskania zasiłków, stypendiów i innych form pomocy materialnej oraz współdziałanie z instytucjami i organizacjami pozaszkolnymi udzielającymi wsparcia materialnego;

 • współpracę z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi w zakresie konsultacji metod i form pomocy udzielanej uczniom oraz w zakresie specjalistycznej diagnozy w indywidualnych przypadkach;

 • współdziałanie z organami szkoły, policją, sądami w przypadkach wykroczeń uczniów (naruszenie regulaminu szkoły lub prawa);

 • prowadzenie dokumentacji, tj. dziennika pedagoga oraz teczek indywidualnych dzieci i młodzieży zawierających dokumentację prowadzonych badań i czynności uzupełniających;

 • doskonalenia swoich kwalifikacji poprzez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia i samokształcenia.


W ramach swojej pracy pedagog szkolny współpracuje z takimi placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły, jak:

 • Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną

 • Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej

 • Sądem Rejonowym - Wydział Rodzinny i Nieletnich

 • Komendą Miejską Policji

 • Pedagogami ze szkół podstawowych i gimnazjalnychPsycholog szkolny
organizuje w szkole pomoc psychologiczną dla dzieci oraz ich rodziców, przeprowadza w szkole badania psychologiczne uczniom (działalność diagnostyczna), wspomaga pracę wychowawców klas poprzez konsultacje, rozmowy z uczniami, interwencje w sytuacjach problemowo-konfliktowych, prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych w klasie oraz organizuje pomoc specjalistyczną na terenie szkoły: prowadzi grupy oraz zajęcia o charakterze terapeutycznym. Psycholog również koordynuje realizację programów profilaktycznych w szkole oraz współpracuje z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny takimi jak: Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, Wydziałem Rodzinnym i Nieletnich Sądu Rejonowego, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Komendą Miejską Policji i Strażą Miejską.

Logopeda szkolny
zajmuje się korygowaniem wad wymowy, rozwijaniem mowy i jej rozumienia, utrwalaniem poprawnej wymowy w tekstach i rozmowie, ćwiczeniem słuchu fonemowego oraz analizy i syntezy słuchowej wyrazów, usprawnianiem pracy ust, języka, policzków, podniebienia miękkiego. Praca logopedy szkolnego jest bardzo ważna, ponieważ poprawne komunikowanie się wpływa nie tylko na ograniczenie trudności szkolnych, lecz także na poczucie własnej wartości i bezpieczeństwa dziecka.

Głównym partnerem w pracy pedagoga, psychologa i logopedy szkolnego jest przede wszystkim UCZEŃ
.

 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego