Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy - Szkoła Podstawowa nr 7 w Gliwicach

Szukaj
Przejdź do treści

Menu główne:

Realizowane projekty
W naszej szkole realizowany jest
Projekt Unijny dla uczniów klas pierwszych pt.
"Pierwsze uczniowskie doświadczenia - drogą do wiedzy".

Projekt realizowany jest w trzech etapach.

I etap prowadziła pani Urszula Bielawny
II etap -  pani Mariola Pyttel
III etap - pani Ewa Żakowska.


Głównym celem projektu „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy" jest wdrożenie elastycznego modelu edukacji, dostosowanego do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów, z w ykorzystaniem nowatorskich metod i treści kształcenia. Istotą projektu jest wielokierunkowe i wieloaspektowe wspieranie rozwoju uczniów nakierowane na rozwój kompetencji kluczowych, poprzez praktyczne działania dzieci pod kierunkiem nauczyciela.

Wieloaspektowe wspieranie rozwoju umysłowego, emocjonalnego, społecznego, fizycznego i motorycznego dzieci rozpoczynających naukę szkolną odbywa się poprzez kształtowanie kompetencji kluczowych w oparciu o teorię inteligencji wielorakich Howarda Gardnera, amerykańskiego  psychologa i neurologa, profesora Uniwersytetu Harvarda i Uniwersytetu Bostońskiego, który zakłada, że każdy człowiek posiada wszystkie typy inteligencji  w różnym stopniu rozwinięte. Tworzą  one niepowtarzalny „profil inteligencji”, który podlega zmianom. Wszystkie te  inteligencje wzajemnie ze sobą współpracują, a  każdą z nich można rozwijać („słabsze” inteligencje można rozwijać poprzez „mocniejsze”). Rozwojowi inteligencji sprzyja również właściwie zorganizowane środowisko domowe.

Wykorzystanie w praktyce teorii H. Gardnera zapewnienia uczniom doświadczenia edukacyjne i społeczne na miarę ich zainteresowań, uzdolnień, możliwości i potrzeb. Umożliwia działania we wszystkich dziedzinach aktywności, a szczególnie: językowej (język ojczysty i obcy), matematyczno - przyrodniczej, artystycznej i ruchowej, komunikacyjno - informacyjnej, społecznej (intra- i interpersonalnej). Wprowadzenie nowych treści i metod odbywa się na bazie opracowanych na potrzeby projektu materiałów metodycznych. Praca z dziećmi jest prowadzona podczas zajęć obowiązkowych w ramach realizacji podstawy programowej oraz na zajęciach dodatkowych – pozalekcyjnych (50 godzin).

Adresatami podjętych w ramach projektu działań są uczniowie klas pierwszych (ok. 150.000 dzieci) szkół podstawowych oraz ich nauczyciele.

Do projektu dobrane zostały takie środki, które stymulują rozwój wieloaspektowo i wielowymiarowo. Uwrażliwiają na odbiór sensoryczny, zaspokajają potrzebę samodzielnego odkrywania świata, kształtują umiejętność uczenia się i samokontroli oraz motywują do samodzielnych działań, dając możliwość odczucia sukcesu. Środki dydaktyczne wykorzystywane w Ośrodkach Zainteresowań sprzyjają humanizacji procesu kształcenia i odczuwaniu radości ze zdobywania wiedzy, wyzwalają zainteresowania, rozwijają zdolności i umiejętności uczenia się zgodnie z indywidualnym rytmem rozwoju oraz indywidualnym profilem inteligencji dziecka.


Sprawozdanie z realizacji I etapu:

"Dnia 16.XII.2OO9 r. odbyła się prezentacja efektów pracy uczniów, realizowanego w naszej szkole projektu edukacyjnego "Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy".
W prezentacji udział wzięły wszystkie dzieci  uczestniczące w projekcie. Uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności wcielając się w postacie z przedstawienia "Uczciwość" wg. scenariusza G. Bernaś. W trakcie zajęć przygotowywały rekwizyty potrzebne do przedstawienia, projektowały stroje i scenografię.Na występ uczniowie klasy II b zaprosili Panią dyrektor Beatę Oparczyk oraz Panią wicedyrektor Joannę Król. Zaproszeni byli również przedstawiciele kl. Ia z wychowawczynią panią Mariolą Pyttel i rodzice dzieci kl. II b. Pomimo chorób, które pokrzyżowały niektóre nasze plany, przedstawienie udało się, dzieci nagrodzone zostały brawami. Pani dyrektor rozdała uczestnikom pamiątki, małe pacynki, aby pamiętały o projekcie w którym brały udział. Z żalem, że już zakończony został pierwszy etap projektu, przekazałam klucze pani Pyttel.Projekt "Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy"  jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W projekcie brało udział 23 uczniów. Dzieci z ogromną radością uczestniczyły w proponowanych zajęciach. Poprzez zabawę i podejmowanie samodzielnej twórczości, doskonaliły wypowiedzi ustne, kompetencje językowe, matematyczne, przyrodnicze, manualne, muzyczne i sprawnościowe. Zabawy ruchowe wprowadzały dobry nastrój i integrowały grupę. W naszej sytuacji, gdzie do klasy przyszło siedmioro nowych uczniów, integracja była szczególnie ważnym aspektem projektu. Grupa jednoczyła się we wspólnej zabawie w teatrzyku, oraz w innych zabawach tematycznych. W tych zabawach dzieci z zaniżoną samooceną mogły uzyskać sukces.

Niektórzy z uczniów, bojący się obliczeń matematycznych, z ochotą bawili się Studnią Jakuba, Tubą Pieksi czy Magicznym Trójkątem Matematycznym. Mile wspominam zajęcia z modelem ziemi i mikroskopem, którym towarzyszyło ogromne zainteresowanie. Dzieci zadawały wiele pytań i wszystkie gromadziły się przy stoliku przyrodniczym. Wszystkim zajęciom towarzyszyło zaciekawienie, działanie i radość. Cieszę się, że mogłam brać udział w tym projekcie."

                                             Wychowawczyni klasy II b - Urszula Bielawny  


Sprawozdanie z realizacji II etapu:

"W roku szkolnym 2009/2010 klasa 1a uczestniczyła w Projekcie, współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Bazą teoretyczną Projektu była Teoria Wielorakich Inteligencji autorstwa Howarda Gardnera. Uczniowie podczas zabawy i wykonywania różnorodnych zadań, mieli stworzone warunki potrzebne do ujawnienia i rozwinięcia inteligencji językowo-lingwistycznej, matematyczno-logicznej, wizualno-przestrzennej, przyrodniczej, muzycznej, kinestetycznej, interpersonalnej i intrapersonalnej.W sali lekcyjnej zorganizowano tzw. Dziecięce Ośrodki Zainteresowań, które wyposażone zostały w celowo dobrane, wielofunkcyjne środki dydaktyczne, takie jak chusta animacyjna, instrumenty muzyczne, mozaiki, gry edukacyjne i wiele innych.
Udział w Projekcie pozwolił uczniom rozbudzić ciekawość twórczą. Pomógł pokonać lęki, tremę przed publicznymi występami i zmotywował do podejmowania dalszych działań.Nauczycielowi pozwolił uatrakcyjnić lekcje, zdobyć dodatkową wiedzę na temat uczniów, wzbogacić warsztat pracy i wzmocnić kontakty z rodzicami. Szkoła mogła realizować innowacje, pozyskała nowe pomoce dydaktyczne i rozbudziła zainteresowanie w środowisku.Projekt zakończył się pokazem umiejętności uczniów. Dzieci przygotowały program artystyczny związany z Dniem Matki. Obecnie w naszej szkole kontynuowany jest III etap Projektu."

wychowawczyni klasy Ia - Mariola Pyttel


Sprawozdanie z realizacji III etapu projektu:

"3 stycznia 2011 r. rozpoczęłam wraz z uczniami klasy I c realizację Ponadregionalnego Projektu Edukacyjnego współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy. W zajęciach ( 50 godzin) uczestniczyło 23 uczniów. W sali lekcyjnej zostały utworzone Ośrodki Zainteresowań, rozwijające inteligencje: językową, ruchową, matematyczno - logiczną,  wizualno - przestrzenną, przyrodniczą, muzyczną, interpersonalną oraz intrapersonalną. Każdy z nich był wyposażony w ciekawe pomoce dydaktyczne, które szkoła otrzymała w ramach projektu. Dzieci z zainteresowaniem  uczestniczyły w zajęciach, ucząc się współdziałania w grupie i poznając swoje mocne strony.Podobnie jak poprzednie etapy, ten również zakończył się pokazem umiejętności uczniów, na który zaprosiliśmy Panią Dyrektor Beatę Oparczyk oraz rodziców  i innych członków rodzin dzieci uczestniczących w programie.Pokaz odbył się 15 czerwca 2011r. Zaprezentowane zostało przedstawienie "Czerwony Kapturek" ze zbioru "Bajdobrzenie na szkolnej scenie", a także program artystyczny z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych. Dla wszystkich było to radosne przeżycie. Dzieci zostały nagrodzone gromkimi brawami, a na pamiątkę otrzymały pacynkę - Myszkę i dyplomy.Efekty udziału w projekcie to m.in.:

  • Dla uczniów:

- rozwijanie posiadanych zdolności, umiejętności i inteligencji, a także odkrycie nowych zainteresowań i talentów poprzez uczestnictwo w atrakcyjnych zajęciach z wykorzystaniem ciekawych pomocy;
- wzmocnienie wiary we własne możliwości i pozytywnej samooceny;
- rozbudzenie twórczej ciekawości;

  • Dla nauczyciela:

- zdobycie dodatkowych informacji o swoich uczniach;
- uatrakcyjnienie zajęć poprzez wykorzystanie ciekawych pomocy;
- wzbogacenie warsztatu pracy;
- poznanie ciekawej literatury dotyczącej inteligencji;
- wzmocnienie współpracy z rodzicami

  • Dla rodziców:

-  uzyskanie wiedzy na temat  koncepcji inteligencji wielorakich H. Gardnera
- zdobycie dodatkowych informacji o uzdolnieniach i możliwościach twórczych    swojego dziecka;
- zacieśnienie kontaktów z wychowawcą i szkołą

  • Dla szkoły  

- realizowanie  innowacji poprzez uczestnictwo w projekcie UE;  
- umożliwienie nauczycielowi wzbogacenia warsztatu pracy;
- pozyskanie nowych, ciekawych pomocy dydaktycznych;
- wzmocnienie  współpracy z rodzicami."

                                             Wychowawczyni klasy Ic - Ewa Żakowska


 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego