Stawiam na naukę - Szkoła Podstawowa nr 7 w Gliwicach

Szukaj
Przejdź do treści

Menu główne:

Realizowane projekty„STAWIAM  NA  NAUKĘ”
W roku szkolnym 2012/2013 nasza szkoła będzie realizowała projekt
pt. „Stawiam na naukę”,
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.
Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup
o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Stawiam na naukę!

Okres realizacji projektu 1.07.2012 - 30.06.2013
Całkowita wartość projektu 1.958.989,80
Wartość dofinansowania 1.958.989,80

Realizator / Biuro Projektu
Gliwicki Ośrodek Metodyczny, ul. Okrzei 20, 44-100 Gliwice
Projekt jest realizowany na podstawie umowy nr: UDA-POKL 09.01.02-24-220/11-00 z dnia 04.07.2012 r. o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Śląskiego a miastem Gliwice.


Opis projektu:
Projektem zostanie objętych 938 uczennic i 882 uczniów klas I-III wszystkich szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Gliwice.
Projekt jest ukierunkowany na indywidualną pracę z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych i ma na celu wyrównywanie dysproporcji powstających w trakcie procesu kształcenia, a także przyczynia się do zwiększenia jakości oferty edukacyjnej gliwickich szkół podstawowych.


Cel projektu:
Celem głównym projektu jest wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów i uczennic klas I-III 28 szkół podstawowych poprzez organizację:
• zajęć specjalistycznych eliminujących lub łagodzących określone dysfunkcje
• zajęć rozwijających uzdolnienia.
Cel główny zostanie osiągnięty przez realizację celów szczegółowych:
• zminimalizowanie trudności w uczeniu się poprzez uczestniczenie w zajęciach wyrównawczych;
• zminimalizowanie wad postawy poprzez uczestniczenie z zajęciach gimnastyki korekcyjnej;
• rozwój umiejętności uzdolnionych uczniów i uczennic poprzez uczestniczenie w zajęciach dodatkowych;
• poprawę w zakresie komunikacji społecznej i psychoedukacji poprzez uczestniczenie w zajęciach specjalistycznych.
Działania dla wszystkich szkół zaplanowane w ramach projektu obejmują:
• zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, a także zagrożonych ryzykiem dysleksji;
• zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych;
• zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów i uczennic szczególnie uzdolnionych artystycznie
( muzyczne, plastyczne, teatralne, taneczne );
• zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów i uczennic szczególnie uzdolnionych ( nauki matematyczno-przyrodnicze i humanistyczne oraz język angielski );
• zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej;
• gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy;
• zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy;
• zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów i uczennic szczególnie uzdolnionych - sportowe;
• specjalistyczne zajęcia terapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych.REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego