Dostępność - ZSP11

zdjęcie ZSP11 oraz PM3
Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 11
w Gliwicach
Przedszkole Miejskie nr 3 w Gliwicach
Szkoła Podstwowa nr 7 im. Adama Mickiewicza w Gliwicach
Przejdź do treści

Dostępność

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.zsp11gliwice.pl


Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 11 w Gliwicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 11 w Gliwicach.


 • Data publikacji strony internetowej: 2017-09-01.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-30.

 • Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.


  Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne, ponieważ:

  - pochodzą z różnych źródeł;
  - są bardzo obszerne, a zostały wytworzone w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt;
  - opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji.

  Niektóre materiały graficzne (zdjęcia) nie mają w pełni dokładnych opisów.

  Niektóre materiały tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków.

  Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.


  Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22.


  Termin przeglądu i aktualizacji deklaracji: 2024-03-08


  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


  Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.


  Informacje zwrotne i dane kontaktowe


  W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Joanna Król, krol_j@zsp11.gliwice.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 322310714. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


  Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.  Dostępność architektoniczna

  Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 11, budynek Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Tarnogórskiej


  1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli. Do budynku prowadzi jedno wejście po schodach. Wejście jest nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika Zespołu. Obsługa osób niepełnosprawnych ruchowo, poruszających się na wózkach inwalidzkich, odbywa się po wcześniejszym umówieniu terminu z sekretariatem tel. 32 231 07 14, email: sekretariat@zsp11.gliwice.eu. W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.
  2. Dostępność korytarzy, schodów i wind. Dla osób na wózkach wszystkie korytarze i pomieszczenia na każdym z pięter są niedostępne. W budynku nie ma wind. Pomieszczenia biurowe są ulokowane na 1 piętrze. Brak toalet dla osób niepełnosprawnych. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika Zespołu, dane kontaktowe tel. 32 231 07 14, email: sekretariat@zsp11.gliwice.eu.
  3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika Zespołu, dane kontaktowe tel. 32 231 07 14, email: sekretariat@zsp11.gliwice.eu.
  4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem są 2 miejsca parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
  5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.


  Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 11, budynek Przedszkola Miejskiego nr 3 przy ul. Grottgera

  1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli. Do budynku prowadzi jedno wejście po schodach. Wejście jest nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika Zespołu. Obsługa osób niepełnosprawnych ruchowo, poruszających się na wózkach inwalidzkich, odbywa się po wcześniejszym umówieniu terminu z sekretariatem tel. 32 279 05 49, email: sekretariat@zsp11.gliwice.eu. W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.
  2. Dostępność korytarzy, schodów i wind. Dla osób na wózkach wszystkie korytarze i pomieszczenia na każdym z pięter są niedostępne. W budynku nie ma wind. Pomieszczenia biurowe są ulokowane na 1 piętrze. Brak toalet dla osób niepełnosprawnych. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika Zespołu, dane kontaktowe tel. 32 279 05 49, email: sekretariat@zsp11.gliwice.eu.
  3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika Zespołu, dane kontaktowe tel. 32 279 05 49, email: sekretariat@zsp11.gliwice.eu.
  4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika Zespołu, dane kontaktowe tel. 32 279 05 49, email: sekretariat@zsp11.gliwice.eu.
  5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.


             
  Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 11
  w Gliwicach
  ul. Tarnogórska 59
  44-100 Gliwice

  e-mail: sekretariat@zsp11.gliwice.eu

  Wróć do spisu treści