Ogłoszenia - ZSP11

zdjęcie ZSP11 oraz PM3
Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 11
w Gliwicach
Przedszkole Miejskie nr 3 w Gliwicach
Szkoła Podstwowa nr 7 im. Adama Mickiewicza w Gliwicach
Przejdź do treści

Ogłoszenia

W szkole
Informacje dyrektora ZSP 11 w Gliwicach,
na podstawie rekomendacji Ministra Edukacji Narodowej
w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach europejskich przypadkami zachorowań na koronawirusa.                       
Szanowni Państwo – Nauczyciele, Pracownicy, Rodzice Uczniów i Wychowanków
·         proszę o częste, codzienne rozmowy z uczniami i wychowankami przedszkola na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła (według instrukcji, zamieszczonych w toaletach) oraz ochrony (zasłaniania ust i nosa) podczas kaszlu i kichania oraz używania tylko jednorazowych chusteczek higienicznych, które po użyciu należy natychmiast wyrzucić:
·         apeluję do rodziców, by nie posyłali przeziębionych i chorych dzieci do przedszkola i szkoły;
·         proszę, aby do szkoły lub przedszkola nie przychodzili chorzy nauczyciele i inni pracownicy;
·         informuję uczniów, rodziców i pracowników, że jeśli nie mieliście kontaktu z osobą chorą, to nie ma powodu do obaw;
·         szkoła nie organizuje wycieczek do krajów, w których wykryto ogniska koronawirusa;
·         informuję rodziców, których dziecko wróciło z terenów występowania koronawirusa i ma objawy grypopodobne, aby bezzwłocznie powiadomili najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną, zgłosili się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego;
·         informuję rodziców dzieci do 8. roku życia, że w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, rodzicom należy się zasiłek opiekuńczy (art. 32 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz.U. 2017, poz. 1368);
·         proszę Państwa o bieżące sprawdzanie komunikatów, publikowanych na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia.


Wiosenna akcja szczepienia lisów
Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniach od 04 do 13 kwietnia 2019 r. na terenie województwa śląskiego prowadzona będzie akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.
Akcja będzie prowadzona przy użyciu samolotów startujących z lotniska Katowice-Muchowiec. Szczepionka zostanie zrzucona z wysokości około 200 metrów, na obszarze woj. śląskiego o powierzchni 7316 km2.
W 2019 r. ze szczepień zostały wyłączone następujące obszary woj. śląskiego:
- gmina Blachownia, Kłomnice, Kruszyna, Mykanów
i Rędziny w powiecie częstochowskim,
- gminy Pyskowice, Rudziniec, Sośnicowice, Toszek i Wielowieś,
w powiecie gliwickim,
- powiatu kłobuckiego,
- gminy Ciasna, Herby, Kochanowice, Lubliniec i Pawonków w powiecie lublinieckim,
- powiatu raciborskiego,
- gminy Krupski Młyn w powiecie tarnogórskim,
- gminy Lubomia w powiecie wodzisławskim.
W sumie na terenie województwa śląskiego podczas wiosennej akcji szczepień zostanie wyłożonych 146320 dawek szczepionki (20 dawek szczepionki na 1 km2). Szczepionki będą zrzucane nie tylko nad lasami, ale również nad pozostałymi terenami zielonymi np. pola, łąki, ogródki działkowe. Jednocześnie w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie (WPKiW) dodatkowo zostanie wyłożonych ręcznie 160 dawek szczepionki.
Przynęta, w której zatopiona jest szczepionka, ma postać małych brunatnych krążków o zapachu zepsutej ryby. Zapach przynęty lisy wyczuwają z odległości około 800 metrów. Podczas podjęcia przynęty przez lisa, tym samym przegryzieniu zatopionej w niej kapsułki zawierającej szczepionkę, w wyniku kontaktu szczepionkowego wirusa z błoną śluzową dochodzi do zaszczepienia lisa.

Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii apeluje do mieszkańców województwa
o niepodnoszenie szczepionek. Znalezioną przynętę należy pozostawić w danym miejscu. Należy pamiętać o tym, że „zapach ludzki” pozostawiony na przynęcie sprawia, że staje się ona nieatrakcyjna dla lisa. Jednocześnie przypominamy, że przez dwa tygodnie po przeprowadzeniu akcji nie powinno się wyprowadzać zwierząt domowych na tereny zielone (lasy, pola, łąki). Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje również, że sama przynęta nie jest niebezpieczna dla człowieka. Natomiast w przypadku otwarcia kapsułki, która znajduje się we wnętrzu przynęty, należy niezwłocznie skontaktować się lekarzem medycyny informując go o tym fakcie.

Po kontakcie z płynną zawartością kapsułki należy również bezzwłocznie umyć wodą z mydłem części ciała, które zetknęły się ze szczepionką. Wprowadzenie akcji doustnego szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie sprawdziło się jako najskuteczniejsza metoda zwalczania wścieklizny w Europie. Akcja wykładania szczepionek w województwie śląskim odbywa się od 1995r., dwa razy w ciągu roku: wiosną i jesienią. Akcje szczepienia lisów wolno żyjących finansowane są z rezerwy budżetu państwa oraz współfinansowane przez Unię Europejską.


Informacja dla rodziców!
 
W związku ze zmianą terminów płatności za obiady  informujemy,
że wpłat należy dokonywać
wyłącznie od 1 do 10 dnia każdego miesiąca.Szanowni Państwo – Rodzice Uczniów
 
 
Ze względu na ujawnione przypadki wszawicy w szkole, uprzejmie prosimy Państwa
o codzienną kontrolę czystości głów swoich dzieci i zastosowanie się
do poniższych wytycznych i wskazówek Departamentu Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia.


Stanowisko Departamentu Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia
w sprawie zapobiegania i zwalczania wszawicy u dzieci i młodzieży
 
Wszawica zaliczana jest do grupy inwazji pasożytami zewnętrznymi
i nie znajduje się w wykazie chorób zakaźnych stanowiącym załącznik do obowiązującej ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
(Dz. U. nr 234, poz. 1570 z późn. zm.).
Wynika to z faktu, że na terenie Polski od lat nie występują już niebezpieczne choroby zakaźne przenoszone przez wszy (np.: dur wysypkowy).

Tym samym, przypadki wszawicy nie są objęte zakresem działania organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej i brak jest podstaw do wydania decyzji administracyjnej nakazującej dziecku z wszawicą wstrzymanie się od uczęszczania do placówki oświatowej lub w trybie określonym ustawą. Decyzja o pozostaniu dziecka w domu do czasu usunięcia wszy nie wymaga interwencji organów władzy publicznej w trybie przewidzianym przepisami rangi ustawowej, lecz znajduje się całkowicie w gestii jego rodziców lub opiekunów.
Zaleca się, aby działania higieniczne przeciw wszawicy były podjęte
przez rodziców lub opiekunów niezwłocznie,
a czas nieobecności dziecka w placówce był możliwie najkrótszy.

Wszawica pozostaje istotnym problemem higienicznym i może w pewnych przypadkach być sygnałem zaniedbań opiekuńczych rodziców lub opiekunów
w stosunku do dziecka, co nie może być lekceważone. Ponieważ ciężar zwalczania wszawicy został przesunięty z działań o charakterze przeciwepidemicznym realizowanych przez inspekcję sanitarną, obecnie, działania w tym zakresie
w sytuacjach stwierdzonych zaniedbań opiekuńczych wobec dziecka pozostają
w kompetencji placówek, w których przebywają dzieci i ośrodków pomocy społecznej. Istniejące w tym zakresie regulacje prawne są wystarczające dla skutecznej walki z wszawicą.

Działania profilaktyczne w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych muszą być realizowane systematycznie i w sposób skoordynowany. Niezbędna do tego jest współpraca pomiędzy rodzicami, dyrekcją placówki, nauczycielami
i wychowawcami/opiekunami oraz pielęgniarką lub higienistką szkolną. Obejmują one systematyczną akcję oświatową (pogadanki, materiały informacyjne w formie ulotek) skierowaną do dzieci i młodzieży oraz rodziców. Zapewnienie warunków organizacyjnych do bezpiecznego i higienicznego pobytu dzieci w placówkach oświatowych i opiekuńczych jest obowiązkiem dyrektora placówki zgodnie z art.39 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

Należy przyjąć, że zgoda rodziców na objęcie dziecka opieką (w tym również opieką zdrowotną przez pielęgniarkę lub higienistkę szkolną w szkole lub placówce) jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na dokonanie w przypadku uzasadnionym przeglądu czystości skóry głowy dziecka. Nie ma zatem konieczności uzyskiwania od rodziców lub opiekunów każdorazowo pisemnej zgody na przeprowadzenie kontroli czystości głowy u dziecka.

O terminie planowanej kontroli higienicznej należy powiadomić rodziców lub opiekunów dziecka. Kontrola musi być prowadzona w sposób indywidualny,
w wydzielonym pomieszczeniu. Osoba, która przeprowadza kontrolę powiadamia
o jej wynikach dyrektora placówki. Informacja dla dyrektora (zgodnie ze standardem poufności) obejmuje: fakt wystąpienia wszawicy oraz skalę zjawiska w danej grupie dzieci, nie może obejmować danych personalnych dziecka. Równocześnie, indywidualnie, pielęgniarka (lub w sytuacji braku pielęgniarki lub higienistki szkolnej
w placówce - opiekun dziecka) zawiadamia rodziców lub opiekunów prawnych dziecka o konieczności podjęcia niezwłocznych zabiegów higienicznych skóry głowy. W razie potrzeby instruuje rodziców o sposobie działania i monitoruje
skuteczność ich działań.

Istnieje możliwość, że niektórzy rodzice wyrażą sprzeciw wobec informacji
o kontroli higienicznej swojego dziecka, bądź nie podejmą niezbędnych działań higienicznych. W takim przypadku, należy zawiadomić dyrektora placówki,
o obawach co do właściwego wykonywania obowiązków rodzicielskich wobec dziecka. W przypadku uporczywego uchylania się rodziców lub opiekunów dziecka od działań mających na celu ochronę jego zdrowia i dbałości o higienę, dyrektor szkoły zawiadamia pomoc społeczną. Brak działań rodziców może bowiem rodzić podejrzenie o zaniedbywanie przez nich dziecka, a w pewnych przypadkach, podejrzenie o nadużycia popełniane wobec dziecka
w jego środowisku domowym.

Z tego względu, brak współpracy z rodzicami nie może być przez władze szkolne lekceważony. W sytuacji, kiedy rodzice lub opiekunowie nie mogą lub nie są w stanie sprostać zadaniu sprawowania opieki nad dzieckiem w sposób, który chroni jego dobro - niezbędne jest udzielenie tej rodzinie pomocy opiekuńczo-wychowawczej w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z późn. zm.)

Postępowanie w przypadku stwierdzenia wszawicy w placówce:
         
1. dyrektor   placówki zarządza dokonanie przez pielęgniarkę lub osobę upoważnioną kontroli   czystości skóry głowy wszystkich dzieci grupie lub klasie oraz wszystkich   pracowników szkoły lub placówki, z zachowaniem zasady intymności (kontrola   indywidualna w wydzielonym pomieszczeniu). Kontrola może również zostać   przeprowadzona z inicjatywy pielęgniarki lub higienistki szkolnej;
            
2. pielęgniarka   (lub w sytuacji braku pielęgniarki lub higienistki szkolnej
w placówce - opiekun dziecka) zawiadamia rodziców dzieci, u których   stwierdzono wszawicę o konieczności podjęcia niezwłocznie zabiegów   higienicznych skóry głowy. W razie potrzeby instruuje rodziców o sposobie   działań, informuje też o konieczności poddania się kuracji wszystkich   domowników i monitoruje skuteczność działań; jednocześnie informuje dyrektora   placówki o wynikach kontroli i skali zjawiska;
          
3. dyrektor lub   upoważniona osoba (nauczyciel lub opiekun) informuje wszystkich rodziców o   stwierdzeniu wszawicy w grupie dzieci, z zaleceniem codziennej kontroli   czystości głowy dziecka oraz czystości głów domowników;
          
4. w przypadku,   gdy rodzice zgłoszą trudności w przeprowadzeniu kuracji (np. brak środków na   zakup preparatu), dyrektor szkoły lub placówki we współpracy z ośrodkiem   pomocy społecznej, udzielają rodzicom lub opiekunom niezbędnej pomocy;
          
5. pielęgniarka   lub higienistka szkolna po upływie 7 -10 dni kontroluje stan czystości skóry   głowy dzieci po przeprowadzonych zabiegach higienicznych przez rodziców;
          
6. w sytuacji   stwierdzenia nieskuteczności zalecanych działań, pielęgniarka zawiadamia o   tym dyrektora placówki w celu podjęcia bardziej radykalnych kroków   (zawiadomienie ośrodka pomocy społecznej o konieczności wzmożenia nadzoru nad   realizacją funkcji opiekuńczych przez rodziców dziecka oraz udzielenia   potrzebnego wsparcia).
       
 
WSZAWICA
 

Etiopatogeneza
Wszawica to przede wszystkim wszy pasożytujące na ciele człowieka i zmiany skórne przez nie wywoływane. Wszy pasożytujące na skórze człowieka powodują ukąszenia i następujące zwykle po nich niewielkie grudki obrzękowe. W miejscach ukąszenia człowiek odczuwa znaczny świąd. Wskutek drapania powstają liczne przeczosy, nadżerki pokryte strupami, często dochodzi też do wtórnego nadkażenia chorobowo zmienionej skóry.

Wszawica jest rozpowszechniona we wszystkich krajach świata. Wszawica głowowa to powszechny problem, który nie jest wyłącznie oznaką braku higieny. Każdy może nabawić się wszawicy, a szczególnie podatne są dzieci i młodzież, które przebywają w skupiskach (żłobek, przedszkole, szkoła).

W zależności od czynnika wywołującego zmiany, wszawicę dzielimy na:
- głowową,
    - odzieżową,
- łonową.
       

Wszawica głowowa. Wesz głowowa ma długość 2-3 mm, kolor brudno-biały lub szary, który może stać się jaśniejszy lub ciemniejszy zależnie od koloru włosów człowieka. Żyje około miesiąca, jednak poza głową człowieka może przeżyć 1-2 dni Samiczka składa od 100 do 300 jajeczek dziennie nazywanych gnidami, które przylegają mocno do włosów dzięki substancji klejącej. W ciągu 6 do 10 dni rodzi się larwa, która przeradza się w dorosłego pasożyta w ciągu następnych 10 dni. Wesz głowowa umiejscawia się najczęściej w okolicy potylicznej i skroniowej. W tych okolicach zmiany są najbardziej nasilone. W wyniku drapania wytwarzają się powierzchnie sączące, pokryte strupami, z tendencją do wtórnych infekcji
zmienionej skóry.

Wszawica odzieżowa. Wywołana jest przez wesz odzieżową (3-4,5 mm), która rozmnaża się znacznie szybciej i żyje około 10 dni. Pasożyty przytwierdzają się wyłącznie do ubrań, najczęściej w szwach ubraniowych, przy zakładkach i innych załamaniach tkaniny. W przewlekłej wszawicy odzieżowej dochodzi do powstawania charakterystycznych brunatnych przebarwień, niewielkich blizn po przeczosach oraz wtórnych zakażeń ropnych.
Wesz odzieżowa może przenosić pałeczki duru brzusznego.

Wszawica łonowa. Wywoływana jest przez niewielką wesz o długości 1,5-2mm, która przytwierdza się do włosa tuż przy powierzchni skóry. Cechą charakterystyczną jest znaczny świąd okolic łonowych i podbrzusza, a w części przypadków stwierdza się tzw. plamy błękitne w miejscach po ukłuciach wszy.

Jak manifestuje się wszawica? Zazwyczaj zauważa się wszy gdy pojawia się dokuczliwy świąd skóry głowy. W wyniku drapania swędzenia dochodzi do uszkodzenia skóry i w efekcie – wystąpienia strupów. Czasem swędzenie nie występuje, a wszy odkrywa się przypadkowo, czesząc się lub myjąc włosy. Na włosach mogą być też obecne tylko jajeczka (gnidy), które wyglądają jak malutkie (około 1mm.) białe lub szare „skorupki”, przyklejone tak silnie do włosów, trudno je oderwać; białe płatki, które łatwo spadają z włosów to martwa skóra lub łupież.
W tym wypadku osoba zakażona może nie czuć swędzenia. Miejsca, w których najczęściej gnieżdżą się wszy to kark, skronie i za uszami. Aby je zobaczyć, trzeba podnieść włosy ruchem „pod prąd” i pozwolić im bardzo powoli opadać obserwując jednocześnie bardzo dokładnie.

 

Profilaktyka i zwalczanie wszawicy
 

Występowanie wszawicy wśród dzieci i młodzieży nasila się w okresie wakacyjnym, szczególnie wśród dzieci młodszych, które nie posiadają jeszcze umiejętności samodzielnego dbania o higienę osobistą.
Przebywanie dzieci w skupiskach podczas wyjazdów,
wspólna zabawa i wypoczynek sprzyjają rozprzestrzenianiu się wszawicy.

Wskazania profilaktyczne dla rodziców i dzieci:
         
  • związywanie długich włosów lub krótkie włosy ułatwiające pielęgnację  skóry głowy i włosów,
  • używanie wyłącznie osobistych przyborów higienicznych do   pielęgnacji skóry i włosów,
  • codzienne czesanie i szczotkowanie włosów,
  • mycie skóry głowy i włosów w miarę potrzeb, nie rzadziej, niż raz   w tygodniu,
  • systematyczne, codzienne sprawdzanie czystości skóry głowy i   włosów dzieci przez rodziców
       

W sytuacji zauważenia gnid lub wszy we włosach należy zastosować dostępne
w aptekach preparaty, które skutecznie likwidują pasożyty i ich jaja.
Szampony i inne produkty „przeciwko wszom”
nie zabezpieczają przed zakażeniem
 i nie powinny być używane jako środek zapobiegawczy.
Zgodnie z instrukcją zamieszczoną na opakowaniach tych produktów, zaleca się powtarzanie kuracji w odstępie kilku dni (mniej więcej 7 czy 10),
w celu zabicia larw. Do kuracji trzeba użyć grzebienia o bardzo gęstych zębach. Usunięcie gnid jest trudne, stąd poleca się ich ściąganie lub obcięcie włosów. Grzebienie i szczotki należy myć w ciepłej wodzie z dodatkiem szamponu przeciwko wszom i moczyć w wodzie około godzinę.


W przypadku stwierdzenia wszy odzieżowej, ubrania prać w pralce w temperaturze 60° (temperatura powyżej 53,5°C zabija wszy i ich jajka). Prześcieradła, poszewki na poduszki, ręczniki i odzież, należy wyprasować gorącym żelazkiem.

Podstawową zasadą profilaktyki wszawicy jest stała systematyczna kontrola czystości skóry i włosów dokonywana przez RODZICÓW lub OPIEKUNÓW i natychmiastowa likwidacja gnid i wszy w przypadku ich zauważenia. W takiej sytuacji rodzice powinni również uczciwie poinformować rodziców wszystkich dzieci, z którymi miało ono kontakt. Pomoże to w likwidacji ogniska wszawicy i w efekcie - zapobiegnie się nawracającemu wzajemnemu zakażaniu się dzieci.
 
Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 11
w Gliwicach
ul. Tarnogórska 59
44-100 Gliwice

e-mail: sekretariat@zsp11.gliwice.eu

Wróć do spisu treści