Ogłoszenia - ZSP11

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 11
w Gliwicach
Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza w Gliwicach
oraz
Przedszkole Miejskie nr 3 w Gliwicach
Przejdź do treści

Ogłoszenia

W przedszkolu
Rok szkolny 2021/22
Realizowane projekty w ramach pracy wychowawczo-dydaktycznej w przedszkolu:
EKOKULTURALNE PRZEDSZKOLE – GRUPA I
Projekt polega na podejmowaniu ekowyzwań na rzecz naszej planety, aby już od najmłodszych lat zaszczepiać w dzieciach chęć do działania i pokazać, że każdy ma wpływ na kondycję Ziemi i jest za nią odpowiedzialny.
Cele projektu:
- poszerzanie świadomości ekologicznej;  
- kształtowanie postaw i nawyków korzystnych dla środowiska naturalnego;  
- rozbudzanie poczucia współodpowiedzialności za ochronę środowiska;  
- rozwijanie umiejętności racjonalnego korzystania z zasobów naturalnych;  
- zapoznanie z ideą życia bez odpadów – zero waste;   
- kształtowanie postawy społecznej świadomego i odpowiedzialnego konsumenta;  
- nawiązywanie współpracy ze środowiskiem lokalnym.
ZIELONY ZAKĄTEK – GRUPA III
Głównym założeniem Projektu jest rozbudzenie zamiłowania dzieci do świata przyrody, nawiązanie więzi z naturą i jednocześnie podjęcie działań zmierzających w kierunku profilaktyki tzw. deficytu natury. Kroki te stanowią wstęp do dalszych aktywności
o charakterze ekologicznym.
Cele projektu:
- wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka;
- zbudowanie więzi z naturą,
- rozwój zainteresowań przyrodniczych;
- stymulowanie wyobraźni i kreatywności;
- ukazanie świata przyrody jako całości;
- wykorzystanie środowiska naturalnego do łagodzenia stresu, relaksacja;
- integracja sensoryczna;
- rozwój słownika czynnego dziecka (pobudzanie do zadawania pytań);
- umiejętność współdziałania;
- odnalezienie pierwotnego związku pomiędzy kreatywnością i przyrodą;
- uzmysłowienie siły twórczej człowieka;
- profilaktyka uzależnienia od elektroniki; alternatywa dla ,,czasu ekranowego”.
Międzynarodowy projekt edukacyjny: EMOCJA – GRUPA IV oraz VI
Cele projektu:
- kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym;
- rozbudzanie w dzieciach wiary w siebie oraz własne możliwości;
- aktywizacja dzieci i młodzieży na zrozumienie emocji i uczuć innych osób;
- integracja zespołu klasowego;
- współpraca nauczyciela i uczniów z placówkami oświatowymi z terenu całego kraju
i zagranicznymi szkołami polonijnymi poprzez wspólną wymianę doświadczeń na stronie projektu;
- wychowanie do wartości takich jak empatia, wyrozumiałość, szacunek i wrażliwość;
- tworzenie sytuacji budujących wrażliwość dziecka, empatię i szacunek wobec innych
- kreowanie wartości i norm społecznych poprzez współdziałanie z instytucjami
i organizacjami będącymi źródłem istotnych wartości;
Projekt ogólnopolski – POZNAJEMY KONTYNENTY – GRUPA IV oraz VI
Projekt jest odpowiedzią na realizację kierunku polityki oświatowej Ministerstwa Edukacji i Nauki w roku szkolnym 2021 - 2022, tj. „wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro; kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie” oraz założeń podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
Cele główne projektu :
- rozwijanie kompetencji kluczowych poprzez realizację wybranych zadań projektowych
- rozwijanie współpracy między nauczycielami z różnych przedszkoli z całej Polski
Cele szczegółowe projektu:
Kompetencje informatyczne;
Inicjatywność i przedsiębiorczość;
Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne;
Porozumiewanie się w języku ojczystym;
Umiejętność uczenia się;
Kompetencje społeczne i obywatelskie;
Świadomość i ekspresja kulturalna;
Rozwijanie kreatywności u dzieci;
Rozwijanie postaw społecznych oraz prospołecznych wśród dzieci;
Rozwijanie poczucia przynależności poprzez poznawanie innych kultur;
Kształtowanie postawy tolerancji;
BohaterON – GRUPA IV oraz VI
Celem Akcji jest podniesienie poziomu wiedzy i świadomości dzieci na temat Powstania Warszawskiego za sprawą przeprowadzonych zajęć tematycznych oraz dobrowolne wysłanie kartki/listu/laurki z życzeniami.
BohaterON to część ogólnopolskiej kampanii o tematyce historycznej BohaterON – włącz historię!. Kampania ma na celu upamiętnienie, uhonorowanie i bezpośrednią pomoc uczestnikom Powstania Warszawskiego, edukację społeczeństwa, a także promocję patriotycznych postaw i historii Polski XX wieku.
Ogólnopolski projekt edukacyjny - EUROPA I JA – GRUPA V
Celem Projektu jest przybliżenie dzieciom w wieku przedszkolnym i uczniom klas 1-3 wiedzy na temat krajów znajdujących się w Europie.
Poprzez udział w Projekcie uczestnicy zdobędą nowe doświadczenia, rozwiną zainteresowania dotyczące Europy, wypromują swoją szkolną placówkę oraz nawiążą współpracę z innymi szkołami.
Ogólnopolski projekt edukacyjny GRAMY W ZIELONE – GRUPA V
Cele projektu
- zapoznanie dzieci z podstawowymi zasadami ochrony środowiska naturalnego;
- budzenie wrażliwości na piękno otaczającej nas przyrody;
- tworzenie sytuacji do bezpośredniego obcowania z przyrodą i dokonywania obserwacji zjawisk. przyrodniczych występujących w różnych porach roku;
- przekazywanie dzieciom podstawowych wiadomości o ekosystemach, obiektach
i zjawiskach przyrodniczych znajdujących się w najbliższym środowisku;
- poznanie znaczenia zieleni dla zdrowia człowieka;
- kształtowanie poczucia odpowiedzialności za środowisko;
- uświadomienie i upowszechnianie wiedzy o segregacji odpadów, wdrożenie do selektywnej zbiórki odpadów przez cały rok
- rozumienie potrzeby pomagania zwierzętom w czasie zimy, dokarmianie ptaków;
- rozwijanie zainteresowań dzieci źródłem pochodzenia żywności;
- zapoznanie dzieci z podstawowymi zadaniami ochrony zwierząt;
- kształtowanie postaw twórczych w kontaktach z przyrodą;
- rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody;
 
Informacje dyrektora ZSP 11 w Gliwicach,
na podstawie rekomendacji Ministra Edukacji Narodowej
w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach europejskich przypadkami zachorowań na koronawirusa. 
                                               
 
Szanowni Państwo – Nauczyciele, Pracownicy, Rodzice Uczniów i Wychowanków
 
·         proszę o częste, codzienne rozmowy z uczniami i wychowankami przedszkola na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła (według instrukcji, zamieszczonych w toaletach) oraz ochrony (zasłaniania ust i nosa) podczas kaszlu i kichania oraz używania tylko jednorazowych chusteczek higienicznych, które po użyciu należy natychmiast wyrzucić:
 
·         apeluję do rodziców, by nie posyłali przeziębionych i chorych dzieci do przedszkola i szkoły;
 
·         proszę, aby do szkoły lub przedszkola nie przychodzili chorzy nauczyciele i inni pracownicy;
 
·         informuję uczniów, rodziców i pracowników, że jeśli nie mieliście kontaktu z osobą chorą, to nie ma powodu do obaw;
 
·         szkoła nie organizuje wycieczek do krajów, w których wykryto ogniska koronawirusa;
 
·         informuję rodziców, których dziecko wróciło z terenów występowania koronawirusa i ma objawy grypopodobne, aby bezzwłocznie powiadomili najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną, zgłosili się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego;
 
·         informuję rodziców dzieci do 8. roku życia, że w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, rodzicom należy się zasiłek opiekuńczy (art. 32 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz.U. 2017, poz. 1368);
 
·         proszę Państwa o bieżące sprawdzanie komunikatów, publikowanych na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia.


 
Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 11
w Gliwicach
ul. Tarnogórska 59
44-100 Gliwice

e-mail: sekretariat@zsp11.gliwice.eu

Wróć do spisu treści