Rekrutacja - ZSP11

zdjęcie ZSP11 oraz PM3
Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 11
w Gliwicach
Przedszkole Miejskie nr 3 w Gliwicach
Szkoła Podstwowa nr 7 im. Adama Mickiewicza w Gliwicach
Przejdź do treści

Rekrutacja

W przedszkolu
REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY
 
2021/2022

ZAPISY DZIECKA DO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR3
W ZSP11 – LIPIEC 2022
 1. PRZEDSZKOLE MIEJKIE NR3 W ZSP11 czynne w czasie wakacji w miesiącu lipcu w godz. 6.30-16.30. Liczba miejsc 125.
 2. Zapisy trwają od 04.05.2022 do 16.05.2022 dla dzieci z naszego Przedszkola – PM3 (druki - karty zapisu dostępne w sekretariacie PM3 i w zerówce).
 3. W pierwszej kolejności przyjęte będą dzieci z PM3, które do 16.05.2022 złożą deklarację na lipiec na druku pobranym ze sekretariatu w PM3. Nie złożenie deklaracji zapisu do 16.05.2022 jest jednoznaczne z rezygnacją.
 4. Na wolne miejsca mogą kandydować dzieci z gliwickich przedszkoli. Rodzice tych dzieci składają deklarację zapisu w PM3 na lipiec 2022 na druku pobranym ze sekretariatu w PM3 w dniach od 23.05.2022 do 31.05.2022.
 5. W przypadku większej ilości zgłoszonych dzieci niż miejsc będzie brana kolejność zgłoszenia ( poza dziećmi z PM3 ).
 6. Lista dzieci przyjętych do PM3 w ZSP11 na miesiąc lipiec 2022 będzie dostępna 03.06.2022.
 7. Rodzice dzieci przyjętych do PM3 w ZSP11 z innych gliwickich przedszkoli na miesiąc lipiec 2022 zobowiązani są do dokonania wpłaty za przedszkole do 30.06.2022 zgodnie z kwitkiem pobranym w PM3 w dniach od 27.06.2022 do 30.06 2022. Informację o wysokości wpłaty również można pozyskać telefonicznie – 32 279 05 49

POTWIERDZANIE WOLI

Od 13.04.2021r do 22.04.2021r do godz. 15.00
trwa kolejny etap
rekrutacji do przedszkoli  na rok szk. 2021/2022
– POTWIERDZANIE WOLI.
Rodzice, których dzieci zostali zakwalifikowani
do Przedszkola Miejskiego nr3 w ZSP11
potwierdzają pisemnie wolę uczęszczania dziecka
w roku szkolnym 2021/2022.
Dokument jest dostępny w przedszkolu lub też można napisać
potwierdzenie woli odręcznie.
Dokument musi zawierać podpisy obojga rodziców.

 
                 Szanowni Państwo,
 
9 marca 2021 o godz. 9.00 rozpoczyna się rekrutacja
do przedszkola na rok szkolny 2021/2022,
 
która potrwa do 25.03.2021 do godz. 15.00.
 
 
O przyjęciu do przedszkola
nie decyduje kolejność zgłoszeń
 
 
Wnioski do wypełnienia są dostępne na stronie:
   
 
Wypełnione wnioski wraz z załącznikami
prosimy umieścić w kopercie lub koszulce
i dostarczyć do przedszkola w godzinach od 8.00 do 16.00.
 
(należy zadzwonić dzwonkiem do drzwi i przekazać dokumenty pracownikowi przedszkola).
 
Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną
i wskazany dystans społeczny,
wnioski nie będą weryfikowane od razu na miejscu.
 
Po weryfikacji wniosku skontaktujemy się z Państwem telefonicznie w celu potwierdzenia poprawności złożonego wniosku
lub w celu dokonania poprawek.
 
Prosimy oczekiwać na telefon z numeru 32 2790549.
 
Na ten numer można również dzwonić w godz. 10.00 -13.00
w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości.
 
 
                                                                          Z poważaniem,
 
                                                                             Dyrektor ZSP 11

REKRUTACJA 2021/2022

Szanowni Rodzice!
Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Gliwice.
Podobnie jak w latach ubiegłych, rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Gliwice będzie prowadzona z wykorzystaniem systemu informatycznego.

Link do rekrutacji przez system elektroniczny: https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gliwice
USTAWOWE KRYTERIA PRZYJĘĆ

W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego – zgodnie z art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 996) brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe:
1) wielodzietność rodziny kandydata,
2) niepełnosprawność kandydata,
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Każde z wyżej wymienionych kryteriów ma jednakową wartość.

Dokumenty potwierdzające spełnienie ww. kryteriów to odpowiednio:
1) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata;
2) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
3) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;
4) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Dokumenty są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria lokalne określone na podstawie uchwały nr XXIV/609/2017 Rady Miasta  Gliwice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Gliwice na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.

 • Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów:

 • Kryteria lokalne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i oddziałów  przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez  Miasto Gliwice oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych  kryteriów, a także liczbę punktów możliwych do uzyskania za  poszczególne kryteria określa uchwała nr XXIV/609/2017 Rady Miasta  Gliwice z 30 marca 2017 roku
 • Publikacja oferty i otwarcie strony wspierającej proces rekrutacji dla rodziców nastąpi 9 marca 2021 r.

 • W postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Gliwice biorą udział:
  • dzieci urodzone w latach 2015 – 2018 (3-6 latki),
  • dzieci, którym na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej dyrektor szkoły podstawowej w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców, odroczył rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego. Szczegółowe zasady odroczenia od obowiązku szkolnego uregulowane są w art. 38 ustawy Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 910).
  • Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli odbywa się na wolne miejsca oraz obejmuje wyłącznie dzieci zamieszkałe w Gliwicach.
  Przez miejsce zamieszkania dziecka należy rozumieć miejscowość, w której dziecko przebywa z zamiarem stałego pobytu, zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740).
  W szczególności miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej (art. 26 § 1 Kodeksu cywilnego).

  Przypominamy, że
  • Niezłożenie papierowego, podpisanego wniosku (wydrukowanego z systemu lub wypełnionego ręcznie) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów w przedszkolu pierwszego wyboru w terminie oznacza, że dziecko nie weźmie udziału w rekrutacji.
  • Dokumenty należy dostarczyć do Przedszkola Miejskiego nr 3, ul. Grottgera 23a


  REKRUTACJA 2020/2021

  Szanowni Rodzice!
  Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Gliwice.
  Podobnie jak w latach ubiegłych, rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Gliwice będzie prowadzona z wykorzystaniem systemu informatycznego.

  Link do rekrutacji przez system elektroniczny: https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gliwice

  USTAWOWE KRYTERIA PRZYJĘĆ

  W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego – zgodnie z art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 996) brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe:
  1) wielodzietność rodziny kandydata,
  2) niepełnosprawność kandydata,
  3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
  4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
  5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
  6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
  7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

  Każde z wyżej wymienionych kryteriów ma jednakową wartość.

  Dokumenty potwierdzające spełnienie ww. kryteriów to odpowiednio:
  1) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata;
  2) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
  3) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;
  4) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.


  Dokumenty są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu.

  Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

  W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria lokalne określone na podstawie uchwały nr XXIV/609/2017 Rady Miasta  Gliwice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Gliwice na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.

  • Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów:
  !!! UWAGA ZMIANA TERMINU !!!


  • Możliwość zbierania dokumentacji w wersji elektronicznej.
  • Publikacja wyników rekrutacji w formie listy kandydatów  zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych  także na stronach internetowych.
  Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 25 marca 2020 r. zmieniające  rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego  ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z  zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 • Kryteria lokalne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i oddziałów  przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez  Miasto Gliwice oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych  kryteriów, a także liczbę punktów możliwych do uzyskania za  poszczególne kryteria określa uchwała nr XXIV/609/2017 Rady Miasta  Gliwice z 30 marca 2017 roku
 • Publikacja oferty i otwarcie strony wspierającej proces rekrutacji dla rodziców nastąpi 12 marca 2020 r.
  W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021, mogą wziąć udział dzieci w wieku przedszkolnym (urodzone w roczniku 2017 i starsze), zamieszkałe na obszarze miasta Gliwice.


 • Przypominamy, że
  • Niezłożenie papierowego, podpisanego wniosku (wydrukowanego z systemu lub wypełnionego ręcznie) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów w przedszkolu pierwszego wyboru w terminie oznacza, że dziecko nie weźmie udziału w rekrutacj

  [image:image-0]

  Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59[3])


  REKRUTACJA 2019/2020

  Szanowni Rodzice!
  Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Gliwice.
  Podobnie jak w latach ubiegłych, rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Gliwice będzie prowadzona  z wykorzystaniem systemu informatycznego.

  USTAWOWE KRYTERIA PRZYJĘĆ

  W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego – zgodnie z art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 996) brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe:
  1) wielodzietność rodziny kandydata,
  2) niepełnosprawność kandydata,
  3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
  4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
  5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
  6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
  7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

  Każde z wyżej wymienionych kryteriów ma jednakową wartość.


  Dokumenty potwierdzające spełnienie ww. kryteriów to odpowiednio:
  1) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata;
  2) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
  3) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;
  4) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.


  Dokumenty są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu.

  Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

  W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria lokalne określone na podstawie uchwały nr XXIV/609/2017 Rady Miasta  Gliwice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Gliwice na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.

  • Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów:
  • Kryteria lokalne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i oddziałów  przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez  Miasto Gliwice oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych  kryteriów, a także liczbę punktów możliwych do uzyskania za  poszczególne kryteria określa uchwała nr XXIV/609/2017 Rady Miasta  Gliwice z 30 marca 2017 roku
  • Publikacja oferty i otwarcie strony wspierającej proces rekrutacji dla rodziców nastąpi 12 marca 2019 r.
   W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020, mogą wziąć udział dzieci w wieku przedszkolnym (urodzone w roczniku 2016 i starsze), zamieszkałe na obszarze miasta Gliwice.
  • Kontynuacja edukacji przedszkolnej!!!
   Jeżeli dzieci już uczęszczające do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zechcą kontynuować wychowanie przedszkolne w przyszłym roku szkolnym w dotychczasowym przedszkolu, rodzice winni złożyć w tej placówce deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku 2019/2020 w terminie do 11 marca 2019 r.
  • Rodzice, którzy zamierzają zapisać dziecko do innego przedszkola miejskiego niż to, do którego dziecko dotychczas uczęszcza muszą pamiętać, że w takim przypadku rekrutacja na przyszły rok szkolny odbywa się na takich samych zasadach, jak dla dziecka zapisywanego do przedszkola po raz pierwszy.

  Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59[3])


  REKRUTACJA 2018/2019

  Szanowni Rodzice!
  Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Gliwice.
  Podobnie jak w latach ubiegłych, rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Gliwice będzie prowadzona  z wykorzystaniem systemu informatycznego.
  • Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów:
   https://bip.gliwice.eu/pub/zpm/ZPM_2018_5773.pdf
  • Kryteria lokalne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych:
   https://bip.gliwice.eu/pub/uchwaly/12452.pdf
  • Publikacja oferty i otwarcie strony wspierającej proces rekrutacji dla rodziców nastąpi 14 marca 2018 r.
   W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2018/2019, mogą wziąć udział dzieci w wieku przedszkolnym (urodzone w roczniku 2015 i starsze), zamieszkałe na obszarze miasta Gliwice.
  • Kontynuacja edukacji przedszkolnej!!!
   Jeżeli dzieci już uczęszczające do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zechcą kontynuować wychowanie przedszkolne w przyszłym roku szkolnym w dotychczasowym przedszkolu, rodzice winni złożyć w tej placówce deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku 2018/2019 w terminie do 13 marca 2018 r.
  • Rodzice, którzy zamierzają zapisać dziecko do innego przedszkola miejskiego niż to, do którego dziecko dotychczas uczęszcza muszą pamiętać, że w takim przypadku rekrutacja na przyszły rok szkolny odbywa się na takich samych zasadach, jak dla dziecka zapisywanego do przedszkola po raz pierwszy.

  Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59[3])

  REKRUTACJA 2017/18
  Rekrutacja na rok szk. 2017/18 została ukończona.
  Zasady rekrutacji do publicznych przedszkoli
  i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
  prowadzonych przez Miasto Gliwice
  na rok szkolny 2017/2018
  opracowano na podstawie ustawy zdnia 14 grudnia 2016 r.
  Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz.
  Ilekroć jest mowa o:
  1. przedszkolu - należy przez to rozumieć także oddział przedszkolny w szkole podstawowej;
  2. rodzicach - należy przez to rozumieć również opiekunów prawnych.
  W postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Gliwice biorą udział:
  1. dzieci urodzone w latach 2011– 2014;
  2. dzieci z rocznika 2010, którym na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej dyrektor szkoły podstawowej w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców, odroczył rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego.
  Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli odbywa się na wolne miejsca oraz obejmuje dzieci zamieszkałe w Gliwicach.
  Uwaga!
  Rodzice, którzy zamierzają zapisać dziecko do innego przedszkola miejskiego niż to, do którego dziecko dotychczas uczęszcza muszą pamiętać, że w takim przypadku rekrutacja odbywa się na takich samych zasadach, jak dla dziecka zapisywanego do przedszkola po raz pierwszy.
  Kontynuacja wychowania przedszkolnego
  Rodzice dzieci uczęszczających do danego przedszkola w roku szkolnym 2016/2017 składają w tej placówce deklarację  o kontynuowaniu wychowania przedszkolnegow roku szkolnym 2017/2018, w terminie do 20 kwietnia 2017 r. (godz. 15.00)
  Terminy rekrutacji
  Terminy określa zarządzenie Prezydenta Miasta :
         
  Podstawowe postępowanie rekrutacyjne – kryteria rekrutacyjne
  Kandydaci biorący udział w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2017/2018 do przedszkoli przyjmowani są w oparciu o liczbę uzyskanych punktów w zależności od spełnianych kryteriów. Kolejność zgłoszeń nie ma żadnego wpływu na przyjęcie.
  W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego – zgodnie z art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 11 stycznia 2017 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 ) brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe:
  1. wielodzietność rodziny kandydata,
  2. niepełnosprawność kandydata,
  3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
  4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
  5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
  6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
  7. objęcie kandydata pieczą zastępczą
  Każde z wyżej wymienionych kryteriów ma jednakową wartość.
  W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lubjeżeli po zakończeniu tego etapu placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria lokalneokreślone na podstawie uchwały nr XXIV/609/2017 Rady Miasta Gliwice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Gliwice na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów:
  Rekrutacja do przedszkoli publicznych na rok szkolny 2017/2018 odbywa się przy wsparciu systemu elektronicznego.
  Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola miejskiego.
  21 kwietnia 2017 r. o godz. 9:00 zostanie uruchomiona strona internetowa, na której zamieszczony będzie:
  - informator zawierający oferty przedszkoli;
  - wniosek o przyjęcie kandydata;
  - instrukcja wypełnienia wniosku
  Wniosek będzie można wygenerować w systemie do 10 maja 2017 r. do godz. 15:00.
  Adres strony internetowej to:

  Wniosek o przyjęcie do przedszkola
  1. Rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do 3 przedszkoli miejskich prowadzonych Miasto Gliwice.
  2. Rodzice układają listę wybranych placówek w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.
  3. Rodzice, którzy korzystają z Internetu:
   1. wypełnią w systemie informatycznym wniosek o przyjęcie kandydata;
   2. drukują wypełniony wniosek i po podpisaniu, składają go w placówce wskazanej na 1 miejscu we wniosku;
  4. Rodzice, którzy nie korzystają z Internetu (lub nie maja możliwości wydrukowania wniosku):
   1. pobierają wniosek w dowolnym przedszkolu miejskim, wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów w placówce wskazanej na 1 miejscu we wniosku;
   2. informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu informatycznego pracownik przedszkola miejskiego.
  5. Do wniosku rodzice / prawni opiekunowie dołączają wymagane,określone
   w ustawie kopie poświadczone za zgodność z oryginałem lub oryginały dokumentów potwierdzających spełnienie danych kryteriów, w tym:
   1. oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata;
   2. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2046 i 1948);
   3. prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;
   4. dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 575, 1583 i 1860)

  oraz dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie kryteriów, zgodnie z uchwałą
  w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Gliwice na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.
  Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”(art. 150 ust. 6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U 2017, poz. 59).
  Wypełniony wniosek podpisują oboje rodzice dziecka.Złożone podpisy są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym.
  Placówki będą przyjmować wnioski w terminie:
  od 21kwietnia2017 r. od godz. 9:00 do 10 maja 2017 r. do godz. 15:00.
  Weryfikacja wniosków
  Wnioski weryfikuje komisja rekrutacyjna.
  Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:
  -         żądać od rodziców / prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów);
  -         zwrócić się do Prezydenta Miasta Gliwice o potwierdzenie okoliczności zawartych
  w oświadczeniach. Prezydent w celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu, może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji, może zlecić przeprowadzenie wywiadu, aby zweryfikować oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka. Do wywiadu stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzanego w celu ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. poz. 195 i 1579).
  Po weryfikacji wniosków:
  1. 30 maja 2017 r. o godz. 9:00 komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listyuszeregowanej alfabetycznie kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
  1. Rodzice kandydatów zakwalifikowanych w terminie zobowiązani są, do złożenia potwierdzenia woli przyjęcia do przedszkola miejskiego, do którego kandydat został zakwalifikowany. Nie potwierdzenie w terminie woli przyjęcia będzie traktowane jako rezygnacja z przyjęcia kandydata do danej placówki.
  1. 7 czerwca 2017 r. o godz. 15:00 komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych oraz informację o liczbie wolnych miejsc lub ich braku.  Listy umieszczone zostaną w siedzibie danej placówki.
  Rodzice dzieci,które nie zostały przyjęte mogą:
  wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola miejskiego w terminie 7 dni od dnia podania
  1. wnieść do dyrektora przedszkola miejskiego odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,
  2. na rozstrzygnięcie dyrektora danego przedszkola miejskiego złożyć skargę do sądu administracyjnego.
  Postępowanie uzupełniające
  Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w publicznej szkole podstawowej, publiczna inna forma wychowania przedszkolnego, publiczna szkoła lub publiczna placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola, szkoły lub placówki przeprowadza postępowanie uzupełniające.
  Dane osobowe
  Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu miejskim.
  Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w przedszkolu miejskim, które przeprowadzało postępowanie rekrutacyjne przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola miejskiego została wniesiona skarga do sądu administracyjnego
  i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.
  Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 11
  w Gliwicach
  ul. Tarnogórska 59
  44-100 Gliwice

  e-mail: sekretariat@zsp11.gliwice.eu

  Wróć do spisu treści