Rekrutacja - ZSP11

zdjęcie ZSP11 oraz PM3
Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 11
w Gliwicach
Przedszkole Miejskie nr 3 w Gliwicach
Szkoła Podstwowa nr 7 im. Adama Mickiewicza w Gliwicach
Przejdź do treści

Rekrutacja

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Gliwicach
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 11 Gliwicach przypomina
 
o obowiązku zapisania dziecka do klasy I
 
na rok szkolny 2023/2024
 
 
     Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły będą przyjmowane
 
z urzędu na podstawie zgłoszenia rodziców / prawnych opiekunów
 
do dnia 20 marca 2023r.
 
- karta zgłoszenia dla dzieci zamieszkałych w obwodzie (do pobrania) dostępna również w szkole (sekretariat, portiernia)
 
- obwód SP7 w  ZSP nr 11 (do pobrania)


    Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego
dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły
(do pobrania)
 
- wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły (do pobrania)


Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej
po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

 
  Obowiązek zapisania/zgłoszenia dziecka do klasy I  mają rodzice/ opiekunowie prawni dzieci urodzonych w 2016r.
Dzieci urodzone w 2017r. na wniosek rodziców/opiekunów prawnych  
również mogą rozpocząć naukę klasie pierwszej, jeśli korzystały z wychowania przedszkolnego
w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny 2023/2024 lub posiadają pozytywną  opinię
o możliwości rozpoczęcia nauki wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
 
 
Wypełnioną kartę zgłoszenie/ wniosek należy złożyć osobiście
w sekretariacie szkoły w obowiązujących terminach (dowód osobisty rodzica do wglądu)


Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 11
w Gliwicach
ul. Tarnogórska 59
44-100 Gliwice

e-mail: sekretariat@zsp11.gliwice.eu

Wróć do spisu treści