Rekrutacja - ZSP11

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 11
w Gliwicach
Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza w Gliwicach
oraz
Przedszkole Miejskie nr 3 w Gliwicach
Przejdź do treści

Rekrutacja

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Gliwicach
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 11 Gliwicach przypomina
 
o obowiązku zapisania dziecka do klasy I
 
na rok szkolny 2022/2023
 
 
     Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły będą przyjmowane
 
z urzędu na podstawie zgłoszenia rodziców / prawnych opiekunów
 
do dnia 18 marca 2022r.
 
- karta zgłoszenia dla dzieci zamieszkałych w obwodzie (do pobrania) dostępna również w szkole (sekretariat, portiernia)
 
- obwód SP7 w  ZSP nr 11 (do pobrania)


    Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego
dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły
(do pobrania)
 
- wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły (do pobrania)


Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej
po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

 
  Obowiązek zapisania/zgłoszenia dziecka do klasy I  mają rodzice/ opiekunowie prawni dzieci urodzonych w 2015r.
Dzieci urodzone w 2016r. na wniosek rodziców/opiekunów prawnych  
również mogą rozpocząć naukę klasie pierwszej, jeśli korzystały z wychowania przedszkolnego
w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny 2022/2023 lub posiadają pozytywną  opinię
o możliwości rozpoczęcia nauki wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
 
 
Wypełnioną kartę zgłoszenie/ wniosek należy złożyć osobiście
w sekretariacie szkoły w obowiązujących terminach (dowód osobisty rodzica do wglądu)

UWAGA !!!
Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 18 sierpnia 2017 r.
możliwa jest w naszej szkole nauka j. niemieckiego
w ramach nauki języka mniejszości narodowej
już od I klasy.
  
Stosowny wniosek należy złożyć do dyrektora
w terminie do 20 września 2022 r.
  
Złożenie wniosku jest równoznaczne
z zaliczeniem tych zajęć do obowiązkowych zajęć edukacyjnych ucznia.
  
Nauka języka mniejszości w wymiarze 1 godziny tygodniowo
jest prowadzona w odrębnych oddziałach
w przypadku 7 chętnych uczniów na poziomie klasy
  
lub w grupie międzyoddziałowej liczącej od 3 do 16 uczniów.
Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 11
w Gliwicach
ul. Tarnogórska 59
44-100 Gliwice

e-mail: sekretariat@zsp11.gliwice.eu

Wróć do spisu treści