Rekrutacja - ZSP11

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 11
w Gliwicach
Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza w Gliwicach
oraz
Przedszkole Miejskie nr 3 w Gliwicach
Przejdź do treści
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Gliwicach
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 11 Gliwicach przypomina
 
o obowiązku zapisania dziecka do klasy I
 
na rok szkolny 2019/2020
 
 
     Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły będą przyjmowane
 
z urzędu na podstawie zgłoszenia rodziców / prawnych opiekunów
 
do dnia 30 kwietnia 2019r.
 
- karta zgłoszenia dla dzieci zamieszkałych w obwodzie (do pobrania)
 
- obwód SP7 w  ZSP nr 11 (do pobrania)

Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 18 sierpnia 2017 r.
 
możliwa jest w nasze szkole nauka j. niemieckiego
 
w ramach nauki języka mniejszości narodowej
 
już od I klasy.
   
Stosowny wniosek należy złożyć do dyrektora
 
w terminie do 20 września 2019 r.
   
Złożenie wniosku jest równoznaczne
 
z zaliczeniem tych zajęć do obowiązkowych zajęć edukacyjnych ucznia.
   
Nauka języka mniejszości w wymiarze 3 godzin tygodniowo
 
jest prowadzona w odrębnych oddziałach
 
w przypadku 7 chętnych uczniów na poziomie klasy
   
lub w grupie międzyoddziałowej liczącej od 3 do 16 uczniów.
 
 
    Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego
dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły
(do pobrania)
 
- karta zgłoszenia dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły (do pobrania)

- wzory oświadczeń (do pobrania)

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej
po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

 
  Obowiązek zapisania/zgłoszenia dziecka do klasy I  mają rodzice/ opiekunowie prawni dzieci urodzonych w 2012r.
Dzieci urodzone w 2013r. na wniosek rodziców/opiekunów prawnych  
również mogą rozpocząć naukę klasie pierwszej, jeśli korzystały z wychowania przedszkolnego
w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny 2019/2020 lub posiadają pozytywną  opinię
o możliwości rozpoczęcia nauki wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
 
 
Wypełnione zgłoszenie należy złożyć osobiście w sekretariacie szkoły
(dowód osobisty rodzica/opiekuna prawnego do wglądu)
Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 11
w Gliwicach
ul. Tarnogórska 59
44-100 Gliwice

e-mail: sekretariat@zsp11.gliwice.eu
Wróć do spisu treści