Rekrutacja - ZSP11

zdjęcie ZSP11 oraz PM3
Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 11
w Gliwicach
Przedszkole Miejskie nr 3 w Gliwicach
Szkoła Podstwowa nr 7 im. Adama Mickiewicza w Gliwicach
Przejdź do treści

Rekrutacja

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Gliwicach
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 11 Gliwicach przypomina
 
o obowiązku zapisania dziecka do klasy I
 
na rok szkolny 2024/2025
 
 
     Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły będą przyjmowane
 
z urzędu na podstawie zgłoszenia rodziców / prawnych opiekunów
 
do dnia 22 marca 2024r.
 
- karta zgłoszenia dla dzieci zamieszkałych w obwodzie (do pobrania) dostępna również w szkole (sekretariat, portiernia)
 
- obwód SP7 w  ZSP nr 11 (do pobrania)


    Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego
dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły
(do pobrania)
 
- wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły (do pobrania)
dostępny jest również w szkole (sekretariat, portiernia)


Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej
po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

 
  Obowiązek zapisania/zgłoszenia dziecka do klasy I  mają rodzice/ opiekunowie prawni dzieci urodzonych w 2017r.
Dzieci urodzone w 2018r. na wniosek rodziców/opiekunów prawnych  
również mogą rozpocząć naukę klasie pierwszej, jeśli korzystały z wychowania przedszkolnego
w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny 2024/2025 lub posiadają pozytywną  opinię
o możliwości rozpoczęcia nauki wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
 
 
Wypełnioną kartę zgłoszenie/ wniosek należy złożyć osobiście
w sekretariacie szkoły w obowiązujących terminach (dowód osobisty rodzica do wglądu)


Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 11
w Gliwicach
ul. Tarnogórska 59
44-100 Gliwice

e-mail: sekretariat@zsp11.gliwice.eu

Wróć do spisu treści